GR20120531 punt 9: Fingem - Algemene vergadering - Donderdag 28 juni 2012 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad bij brief van 8 mei 2012 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem op 28 juni 2012 in " Hotel Serwir", Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2011

2. Jaarrekening per 31 december 2011 – voorstel tot resultaatverwerking

3. Verslag van de commissaris

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5. Verslag van het toezichtcomité met betrekking tot de vereniging in deelneming

6. Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale ;

 

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 6 onthoudingen

 

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van Fingem.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Fingem op 28 juni 2012 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.