GR20120531 punt 5: aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2012

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA ;

 

Gelet op het feit dat de stad bij aangetekende brief van 9 mei 2012 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 25 juni 2012 om 19 uur in de Golf & Countryclub Oudenaarde, Kortrijkstraat 52 te 9790 Wortegem-Petegem;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering ;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 waarbij Ivan Vonck werd aangesteld als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de heer Ivan Vonck opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft :

 

Plaatsvervanger :

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen : 32

Aantal uitgebrachte stemmen : 32

Aantal stemmen op naam van Ivan Vonck: 32

 

Overwegende dat Ivan Vonck de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

  

BESLUIT:

 

1. De heer Ivan Vonck, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 25 juni 2012.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, p/a Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Erembodegem.