GR20120531 punt 32.11: Voorstel van raadslid Werner Somers tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de herbestemming van de voormalige liberale kring in de Dreefstraat

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld :

 

"Twee maanden geleden agendeerde ik een voorstel om een bouwtechnische en financiële haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de herbestemming van de voormalige Liberale Kring in de Dreefstraat. Ik motiveerde mijn voorstel toen als volgt:

 

"Het gebouw in de Dreefstraat 16 dateert uit de 19de eeuw en maakt deel uit van de officiële inventaris van het bouwkundig erfgoed, die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2009. Dit pand behoorde toe aan de Liberale Kring tot 1921, toen het werd verkocht aan de stad Ninove. In 1938 werd het kosteloos afgestaan aan de Belgische staat met het oog op de inrichting van rijksmiddelbaar onderwijs en in 1997 werd het  door de Vlaamse Gemeenschap - opnieuw kosteloos – overgedragen aan de stad Ninove. Op dat ogenblik was het gebouw al geruime tijd in gebruik als Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Na de verhuis van de bibliotheek werd het gebouw in gebruik genomen door het Ninoofse filiaal van de Academie voor Beeldende Kunst. Sinds de verhuis van die academie staan de gebouwen in de Dreefstraat 16 en 18 leeg en bevinden zij zich in vervallen staat. Dat kon nog worden vastgesteld tijdens de jongste editie van Open Monumentendag, toen deze voormalige school werd opengesteld voor het publiek.

 

Gelet op zijn erfgoedwaarde is het aangewezen dat het gebouw gelegen in de Dreefstraat 16 binnen het patrimonium van de stad Ninove zou blijven. Ik stel daarom voor dat er een haalbaarheidsstudie wordt opgemaakt inzake een herbestemming van het volledige gebouwencomplex tussen de Dreefstraat en het Vestbarmstraatje."

 

Aangezien de meerderheid mijn voorstel niet genegen leek, drong ik niet aan op een stemming erover. Op 3 mei las ik echter in Het Laatste Nieuws dat Jong VLD er voorstander is om een jeugdhuis onder te brengen in het pand. Ik citeer de voorzitter van Jong VLD, Stijn Vander Elst: "Het was de burgemeester zelf die het gebouw voorstelde. Er zal wel eerst een grondige renovatie nodig zijn, maar als je daar een aantal zaken kunt in onderbrengen – bijvoorbeeld een stadsmuseum – dan vinden wij het zeker de moeite waard." Om die reden herneem ik mijn voorstel om een haalbaarheidsstudie naar de herbestemming van het gebouwencomplex uit te voeren, met dien verstande dat aan de functies waardoor de herbestemming kan worden ingevuld - behalve ruimte voor tentoonstellingen en optredens, stadsmuseum, archiefruimte, woongelegenheid, kinderopvang en vergaderruimte – 'jeugdhuis' wordt toegevoegd .

 

 

Voorstel

 

De gemeenteraad hecht principiële goedkeuring aan het aanstellen van een ontwerper voor de uitvoering van een onderzoek naar de bouwtechnische en financiële haalbaarheid van een herbestemming van de gebouwen gelegen aan de Dreefstraat 16 en 18 (volledige site tussen Dreefstraat en Vestbarmstraatje), waarbij de erfgoedwaarde van het gebouw gelegen aan de Dreefstraat 16 (voormalige  Liberale Kring) maximaal wordt behouden.

 

De herbestemming kan onder meer worden ingevuld door de volgende functies: ruimte voor tentoonstellingen en optredens, stadsmuseum, archiefruimte, woongelegenheid, kinderopvang, jeugdhuis, vergaderruimte enz."