GR20120531 punt 31: Integratiebeleidsplan - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid;

 

Gelet op het decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende Vlaams integratiebeleid;

 

Overwegende dat het integratiebeleid zich voornamelijk richt op personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat, in het bijzonder diegenen die zich in een vaststelbare achterstandspositie bevinden en op personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen;

 

Overwegende dat het integratiebeleid zich richt op de evenredige participatie van hogergenoemde personen, op de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen en meer specifiek voor hogergenoemde personen en op het samenleven in diversiteit;

 

Overwegende dat het integratiebeleid een inclusief beleid is dat wordt gerealiseerd binnen het algemene beleid van de verschillende sectoren, grotendeels via algemene maatregelen en alleen als dat nodig is via specifieke acties en voorzieningen;

 

Overwegende dat de lokale besturen verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de coördinatie en de uitvoering van het inclusieve beleid en voor het betrekken van de doelgroepen bij dit beleid;

 

Overwegende dat de integratiedienst als opdracht heeft het integratiebeleid op gemeentelijk vlak te voeren, te stimuleren en te ondersteunen;

 

Overwegende dat de integratiedienst een inclusief beleid voert en daarvoor nauw samenwerkt met andere diensten en partners: de dienst onderwijs, de scholen, de dienst jeugd, de andere diensten van de sector vrije tijd,  IBO 't Kadeeken en andere kinderopvanginitiatieven, de dienst burgerzaken, de dienst personeel, externe actoren zoals OCMW, politie, Huis van het Nederlands, vzw Kalisj, Teledienst, Inburgering Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2011 houdende goedkeuring te hechten aan het indienen van een aanvraagdossier voor de oprichting van een integratiedienst;

 

Gelet op de brief van minister Bourgeois van 26 juli 2011 met de mededeling dat de stad Ninove in aanmerking komt voor de erkenning van een lokale integratiedienst en dat de stad Ninove een beroep kan doen op een starttoelage van voorlopig € 24.051,00;

 

Overwegend dat het integratiebeleidsplan in 2012 werd opgemaakt;

 

Overwegend dat het integratiebeleidsplan de periode 2012-2015 beslaat;

 

BESLUIT, met 22 ja-stemmen, 6 nee-stemmen en 1 onthouding

 

Het integratiebeleidsplan 2012–2015 wordt goedgekeurd.

 

 

Raadslid D. Vanderpoorten (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.