GR20120531 punt 30: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Outer - Aardeweg - Snelheidsbeperking 50 km/uur - Stadswegen

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

        

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de huidige snelheidsbeperking van 60 km/uur in de Aardeweg te Outer niet in overeenstemming is met het mobiliteitsplan;

 

Overwegende dat het aangewezen is een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren;

 

Overwegende dat de verlaging van de snelheid eveneens ten goede zal komen van de verkeersveiligheid;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1: Artikel 1.5 (Aardeweg) te Outer van de gemeenteraadsbeslissing van 11 april 1991 wordt opgeheven.

 

Artikel 2 In de Aardeweg te Outer wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd.

 

Artikel 3 Deze maatregel wordt gesignaleerd met een verkeersbord C43 50 km per uur.

 

Artikel 4 Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.