GR20120531 punt 3: stedelijke vrijwillige brandweer - Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet ;

 

Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst, inzonderheid artikel 6, waarbij de personeelsformatie van de brandweerdienst werd vastgesteld ;

 

overwegende dat het aangewezen is om de continuïteit van het personeelsbestand binnen het korps te garanderen een wervingsreserve aan te leggen voor de toekomstige vacatures voor de functie van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger;

 

overwegende dat een oproep tot kandidaten kan gepubliceerd worden in een dagblad, een regionale krant, Ninove-Info, op onze website en via de VDAB ;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De aanleg van een wervingsreserve voor de functie van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger wordt goedgekeurd.

De geldigheidsduur van de wervingsreserve bedraagt 3 jaar.

 

Een oproep tot kandidaatstelling zal gepubliceerd worden in Jobat, de Streekkrant, de VDAB, Ninove-Info en onze website.

 

De uiterste datum voor inschrijving is 15 juni 2012.

 

Een infovergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 juni 2012 om 19 uur in de brandweerkazerne.