GR20120531 punt 28: Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer (Godeystraat) - Voorlopige goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel - Openbaar onderzoek

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

        

Gelet op de collegebeslissing van 4 januari 2000 waarbij de opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van drie overloopgebieden langs onbevaarbare waterlopen te Aspelare en Outer werd toegewezen aan de nv D+A Consult, Meiboom 26 te 1500 Halle mits de prijs van 54.536,37 euro + 11.452,63 euro = 65.989 euro;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2004 waarbij het ontwerp voor de aanleg van de overloopgebieden Kabbeek te Aspelare, Beverbeek te Aspelare en Molenbeek te Outer, geraamd op 362.756,22 euro, btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd omdat volgens het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent, het verboden is, behoudens individuele ontheffing, om in VEN-gebied, de vegetatie van het reliëf te wijzigen;

 

Overwegende dat aan het studiebureau D+A Consult nv werd gevraagd om conform het besluit van de Vlaamse regering over milieueffectenrapportage, een gemotiveerde vraag tot ontheffing van de MER-plicht in te dienen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 20 juli 2006 waarbij de door de nv D+A Consult te leveren prestaties voor de opmaak van een ontheffingsnota MER-plicht voor het overloopgebied langs de Molenbeek te Outer, werden goedgekeurd mits de prijs van 20.993,50 euro, btw inclusief;

 

Gelet op de brief van 30 maart 2011 van de Vlaamse overheid waarin gemeld wordt dat het verzoek tot ontheffing werd ingewilligd en dat de ontheffing werd verleend voor een termijn van vier jaar;

 

Overwegende dat werd geopteerd om het gebundeld dossier van de overloopgebieden in Outer en Aspelare op te splitsen;

 

Overwegende dat uit het door het studiebureau D+A Consult herwerkt ontwerp voor de aanleg van het overloopgebied in Outer blijkt dat voor de uitvoering van de geplande werken grondinnemingen moeten gebeuren en erfdienstbaarheden moeten gevestigd worden;

 

Gelet op de onteigeningsplannen en de plannen voor de vestiging van de erfdienstbaarheden;

 

Gelet op de onteigeningstabel waaruit blijkt dat in totaal voor een oppervlakte van 3195 m² bovengrondse innemingen moeten gerealiseerd worden;

 

Gelet op de onteigeningstabel waaruit blijkt dat in totaal voor een oppervlakte van 22365 m² erfdienstbaarheden van overstroming moeten gevestigd worden;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.De onteigeningsplannen voor de bovengrondse innemingen, de plannen voor de vestiging van de erfdienstbaarheidszone van overstroming en de onteigeningstabel, wordt voorlopig goedgekeurd.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek.