GR20120531 punt 27: Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer (Godeystraat) - Goedkeuring ontwerp - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden lastenboek - Aanvraag subsidie

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

        

Gelet op de collegebeslissing van 4 januari 2000 waarbij de opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van drie overloopgebieden langs onbevaarbare waterlopen te Aspelare en Outer werd toegewezen aan de nv D+A Consult, Meiboom 26 te 1500 Halle mits de prijs van 54.536,37 euro + 11.452,63 euro = 65.989 euro;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2004 waarbij het ontwerp voor de aanleg van de overloopgebieden Kabbeek te Aspelare, Beverbeek te Aspelare en Molenbeek te Outer, geraamd op 362.756,22 euro, btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van voornoemde werken werd geweigerd, omdat volgens het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent, het verboden is, behoudens individuele ontheffing, om in VEN-gebied, de vegetatie van het reliëf te wijzigen;

 

Overwegende dat aan het studiebureau D+A Consult nv werd gevraagd om conform het besluit van de Vlaamse regering over milieueffectenrapportage, een gemotiveerde vraag tot ontheffing van de MER-plicht in te dienen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 20 juli 2006 waarbij de door de nv D+A Consult te leveren prestaties voor de opmaak van een ontheffingsnota MER-plicht voor het overloopgebied langs de Molenbeek te Outer, werden goedgekeurd mits de prijs van 20.993,50 euro, btw inclusief;

 

Gelet op de brief van 30 maart 2011 van de Vlaamse overheid waarin gemeld wordt dat het verzoek tot ontheffing werd ingewilligd en dat de ontheffing van de MER-plicht werd verleend voor een termijn van vier jaar;

 

Overwegende dat werd geopteerd om het gebundeld dossier van de overloopgebieden in Outer en Aspelare op te splitsen;

 

Gelet op het door het studiebureau D+A Consult herwerkt ontwerp van het geplande overloopgebied langs de Molenbeek in de Godeystraat te Outer, geraamd op 245.030,61 euro, btw inclusief;

 

Gelet op het bestek L21401A waarin de uit te voeren werken gedetailleerd worden beschreven;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding en dat de uitvoeringstermijn werd vastgesteld op 50 werkdagen;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van de aanleg van het overloopgebied te Outer in de begroting 2012, buitengewone dienst, onder artikel 482/732-60 een budget van 580.000 euro werd ingeschreven;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.Het ontwerp voor de aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer (Godeystraat) wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van 245.030,61 euro, btw inclusief.

 

2. De wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding en de voorwaarden van de opdracht vermeld in het bestek worden goedgekeurd.

 

3. Het dossier wordt voor subsidiëring opgestuurd naar de dienst integraal waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Brussel.