GR20120531 punt 25: Herinrichting van de Halsesteenweg (N28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering van de werken - Goedkeuring lastenboek studieopdracht voor de heri

 DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er geen volwaardig rioleringsstelsel aanwezig is in de Halsesteenweg en dat de bestaande leidingen in de omliggende beken en de ingebuisde grachten lozen;

 

Overwegende dat het Vlaams gewest van plan is de volledige wegkoffer van de N28 (vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat) te vervangen;

 

Overwegende dat de riolering op sommige plaatsen in de weg zal moeten geplaatst worden wegens plaatsgebrek onder de voetpaden en dat de bestaande ingebuisde grachten van dusdanig slechte kwaliteit zijn, dat deze niet herbruikt kunnen worden;

 

Overwegende dat bij de Vlaamse Milieumaatschappij een aanvraag werd ingediend voor opname van voornoemd project op het subsidiëringsprogramma;

 

Gelet op het intern verslag van de VMM waar in het besluit vermeld staat dat het project voor de herinrichting van de Halsesteenweg in aanmerking komt voor subsidie;

 

Overwegende dat de rioleringswerken gecombineerd met het dossier van AWV voor de herinrichting van de N 28 (deel vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat) zullen worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest de volgende diensten en werken wenst uit te voeren:

- Module 3 voor de herinrichting van de doortocht langs de N28 te Neigem vanaf kmpt 32,5 tot de Potaardestraat (kmpt 33,45)

- Wegenwerken in het kader van het structureel onderhoud op bovenvermeld wegvak

- Aandeel (pro rata van toevoerende verharde oppervlakte wegenis) in de aanleg van de RWA-leiding op bovenvermeld wegvak;

 

Overwegende dat de stad Ninove de volgende diensten en werken wenst uit te voeren:

- Module 3 voor de herinrichting van de doortocht langs de N28 te Neigem vanaf kmpt 32,5 tot de Potaardestraat (kmpt 33,45)

- Module 4 voor de realisatie van verlichting binnen/buiten de bebouwde kom m.a.w. projectzone module 3

- Opmaak start- en projectnota module 3,4

- Beplantingen (binnen de bebouwde kom), voetpaden en straatmeubilair binnen het bovenvermelde wegvak van de N28 vallen integraal ten laste van de stad Ninove

- Het structureel onderhoud, de aanleg van voetpaden, beplantingen, straatmeubilair op gemeentewegen vallen integraal ten laste van de stad Ninove;

 

 Overwegende dat Aquafin in opdracht van de VMW door hoger vermelde overeenkomst de volgende werken en diensten wenst uit te voeren:

- Aandeel (pro rata van de verharde oppervlakte gemeentewegen en woningen) in de aanleg van de RWA-leiding in het bovenvermelde wegvak van de N28

- DWA-leiding binnen het bovenvermelde wegvak van de N28 vallen integraal ten laste van Aquafin

- Afkoppelingsstudie en -werken langs de N 28 vallen integraal ten laste van Aquafin;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest zal optreden als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993;

 

Overwegende dat de stad Ninove en Aquafin als medefinancier zullen optreden in de studie en de uitvoering van de opdracht en dat alle partijen, ook financieel, zullen instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat te hunnen laste is;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, zal instaan voor de gunning van de opdrachten voor de studies en het ontwerp van de werken,

 

Overwegende dat elke partij moet instaan voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen en/of onteigeningsdossiers gebundeld door de aanbestedende overheid;

 

Overwegende dat de aanbestedende overheid tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst, overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten en de reglementering van de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke coördinator-ontwerp aanstelt en dat die aanstelling wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-ontwerp, waarin wordt bepaald dat elke partij hiertoe de nodige financiële middelen heeft voorzien;

 

Overwegende dat diegene die met de opmaak van het ontwerp is belast zijn opdracht niet mag aanvatten zolang de coördinator-ontwerp niet is aangesteld;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest er zal op toezien dat de coördinator-ontwerp bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het post interventiedossier aan alle partijen bezorgt;

 

Overwegende dat de hieraan verbonden kosten evenredig zullen worden verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten (raming exclusief BTW);

 

Overwegende dat het Vlaamse Gewest overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal instaan voor het opstellen van een technisch verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie;

 

Overwegende dat de werken ten laste van het Vlaamse gewest, de NV Aquafin en de stad Ninove in het bestek en de meetstaat onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel - met vermelding van de verdeelsleutel – worden vermeld;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest zal instaan voor de uitvoering van de gunningprocedure en de opdracht slechts zal betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningvoorstel en dat zij voor de betaling van hun aandeel in de werken de nodige financiële middelen ter beschikking hebben;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest als aanbestedende overheid, de aannemer vraagt om de borgtocht te stellen op de totaliteit van de werken;

 

Overwegende dat de aanbestedende overheid vóór het begin van de werken een coördinator-verwezenlijking aanstelt en er op toeziet dat hij bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerd veiligheid- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier overmaakt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van voornoemde taken evenredig verdeeld worden tussen alle partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht, exclusief BTW;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan de leiding en het toezicht van de werken evenredig verdeeld worden tussen alle partijen overeenkomstig hun aandeel in de samengevoegde opdracht. De aanbestedende overheid duidt de leidend ingenieur aan;

 

Overwegende dat voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van een bepaalde partij of partijen, de leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vraagt aan deze partij(en);

 

Overwegende dat, indien de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de werken een belangrijke wijziging van de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, voor de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel aan de aannemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) moet vragen met de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen;

 

Overwegende dat de opdracht van het studiebureau voor de studie en het ontwerp van de gecombineerde werken deels voor rekening van de stad Ninove, Aquafin in opdracht van de VMW en het Vlaamse gewest zal worden uitgevoerd. Er worden afzonderlijke facturen opgemaakt;

 

Overwegende dat à rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht, door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur wordt opgemaakt voor de respectievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier;

 

Overwegende dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking eveneens à rato van het aandeel van elk der partijen in de kostprijs van de werken, periodiek een afzonderlijke factuur opmaakt voor alle partijen;

 

Overwegende dat voor de betaling van de eigenlijke werken periodiek afzonderlijke vorderingsstaten en facturen worden opgemaakt;

 

Overwegende dat de voorlopige en de definitieve oplevering voor alle delen samen wordt verleend. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele aanneming;

 

Overwegende dat alle betrokken partijen worden uitgenodigd om de oplevering bij te wonen en hun eventuele opmerkingen laten opnemen in het proces-verbaal dat opgesteld wordt door de leidend ambtenaar, aangesteld door het aanbestedend bestuur;

 

Overwegende dat alle partijen zich akkoord verklaren om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud ten hunnen laste te nemen;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest het beheer en het onderhoud van de wegenis (excl. de voetpaden), de rioolkolen en de kolkaansluitingen voor haar rekening neemt;

 

Overwegende dat de stad Ninove het onderhoud van het groen (binnen de bebouwde kom), de voetpaden en het straatmeubilair voor haar rekening neemt;

 

Overwegende dat Aquafin, in opdracht van de VMW, de (dienst)riolering (regenwater en afvalwater) en de huisaansluitingen op het grondgebied van Ninove voor haar rekening neemt;

 

Overwegende dat iedere partij instaat voor de verzekering van haar aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaart;

 

Overwegende dat het RioP deel verzekert moet worden volgens de polis van Aquafin en dat de stad Ninove daar desgewenst mee kan instappen;

 

Overwegende dat Aquafin, in opdracht van de VMW, er zich toe verplicht, bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovenstedelijke riolering, voorafgaand de technische aspecten met Aquafin te bespreken en het schriftelijk akkoord van Aquafin vraagt;

 

Overwegende dat Aquafin, in opdracht van de VMW, instaat voor de wachtaansluiting (de aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van voorlopige oplevering) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Gelet op het lastenboek voor de ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht op de N 28 te Neigem (vanaf de provinciegrens tot de aansluiting met de Potaardestraat) met inbegrip van wegen- en rioleringswerken opgemaakt door het Vlaamse Gewest als aanbestedende overheid;

 

Overwegende dat de opdracht in hoofdzaak de volgende diensten omvat:

- de studie en het ontwerp voor de herinrichting van voormeld wegvak, alsook de wegverlichting op basis van de geldende regels van de mobiliteitsconvenanten (o.a. module 3 en module 4)

- het uitwerken van gedetailleerde aanbestedingsbescheiden (plans, bestek, opmeting en gedetailleerde raming) op te splitsen in deel stad Ninove, AWV en Aquafin in opdracht van de VMW

- het opmaken van (eventuele) onteigeningsplans en voorbereiden van de aanvraag tot onteigeningsbesluit (bij de studie moet worden uitgegaan van het bestaande rooilijnplan)

- opmaken van een volledig bouwaanvraagdossier

- opvolging van en assistentie bij toezicht op de werken

- veiligheidscoördinatie-ontwerp en –uitvoering;

 

Overwegende dat in het ereloonpercentage van deze opdracht ondermeer de volgende diensten zijn begrepen:

- de studie van alle deelaspecten en bijhorende prestaties van diensten, zoals topografische opmetingen, tellingen, interpretatie van grondsonderingen en –boringen e.a.

- de prestaties in het kader van de veiligheidscoördinatie-ontwerp

- de interpretatie van het milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de Vlarebo-wetgeving

- het uitvoeren van het vooronderzoek, het inwinnen van ontbrekende gegevens en opmaken van plans met aanduiding van bestaande nutsleidingen

- een studie over de staat van en de eventuele vervanging van rioleringen en de studie van de waterafvoer

- een studie over de waterafvoer en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

- het opmaken van een volledig dossier voor de aanvraag van subsidies voor de uit te voeren rioleringswerken

- hydraulisch nazicht van rioleringsontwerp

- een verkeerskundige studie over de inrichting van de kruispunten van de aan te sluiten wegen

- het opmaken van een signalisatie- en markeringsplan

- een studie voor de groenvoorzieningen, openbare verlichting en straatmeubilair

- het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen tussen alle partijen

- het opmaken van een volledig dossier voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning

- het opmaken van het aanbestedingsdossier en aanbestedingsverslag na aanbesteding

- opvolging van en assistentie bij toezicht op de werken

- uitvoeren van werfcontroles tijdens de werken

- het verstrekken van adviezen en bijstand in de leiding van de werken aan de leidend ambtenaar van het Vlaamse Gewest

- opmeten, opmaken en overhandigen van asbuiltplannen (riolering en Aquadatafiches)

-  veiligheidscoördinatie-uitvoering;

 

Overwegende dat de gunning van de ontwerpopdracht geschiedt bij wijze van algemene offerteaanvraag;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, de nv Aquafin in opdracht van de VMW en de stad Ninove voor de herinrichting van de gewestweg N28 (Halsesteenweg) vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat wordt goedgekeurd.

Voor de opstart van de overlegvergaderingen tussen de aanbestedende overheid en de andere betrokken openbare instanties wordt over het eerste ontwerp een openbare hoorzitting/informatievergadering georganiseerd, zodat de omwonenden als eerste hun input over het eerste ontwerp kunnen geven.

 

2. Het lastenboek opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen voor de ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht van de N28 (Halsesteenweg) te Neigem (deel vanaf de provinciegrens tot de aansluiting met de Potaardestraat) wordt goedgekeurd.