GR20120531 punt 23: samewerkingsovereenkomst voor de combinatie van prioritaire werken en niet prioritaire werken Aquafin/stad Ninove - Project 21.756 (aansluiting Eichemstraat - afkoppeling Voordebeek) - Niv 3010 RioP-project Ninove/Berrebroeckstraat-Cau

E RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat Aquafin conform het optimalisatieprogramma voor 2010 en conform het technisch plan het project met nummer 21.756 (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek) dient uit te voeren;

 

Overwegende dat Aquafin in opdracht van RioP het project met nummer NIV 3010 (RioP Ninove: Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat) dient uit te voeren;

 

Overwegende dat de stad Ninove de volgende werken zal uitvoeren:

 

- Prioritaire werken (gelegen binnen de werkzone van Aquafin): verfraaiing van de wegenis in de Eichemstraat

- Niet-prioritaire werken (gelegen buiten de werkzone van Aquafin): verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is deze werken en de opdracht in het algemeen belang samen te voegen;

 

Overwegende dat deze overeenkomst de overeenkomst van 3 februari 2011 vervangt tussen Aquafin en de stad Ninove, zoals deze werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 23 juni 2011;

 

Overwegende dat Aquafin aangeduid wordt om overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als "opdrachtgevend bestuur" op te treden;

 

Overwegende dat alle partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen zullen vrijmaken om alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren;

 

Overwegende dat alle opdrachten en deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts zullen gegund worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat Aquafin de kosten voor het projectmanagement (zoals organiseren en leiden van vergaderingen, opvolgen aanbestedingsprocedure, coördineren tijdens uitvoering…) gemaakt in het kader van haar taak als opdrachtgevend bestuur kan aanrekenen aan de stad Ninove voor het deel niet-prioritaire werken;

 

Overwegende dat de vergoeding voor het volledige projectmanagement 0,35 op het KVIV-barema klasse 1, infrastructuurwerken versie 2006 voor niet RIOP-projecten bedraagt;

 

Overwegende dat Aquafin voor de kosten gemaakt in het kader van haar taak als opdrachtgevend bestuur een factuur opstelt ten laste van de andere partijen pro rata hun aandeel in de opdracht volgens het volgende betalingsschema:

 

- tot 20 % bij goedkeuring voorontwerp

- tot 35 % bij goedkeuring ontwerp

- tot 60 % bij gunning

- tot 95 % bij voorlopige oplevering

- tot 100 % bij definitieve oplevering;

 

Overwegende dat in voorkomend geval de opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken aan een bestaande overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd in dit geval de door Aquafin afgesloten ereloonovereenkomst met Astro-plan;

 

Overwegende dat de stad Ninove met de ontwerper, indien relevant, een aangepast ereloonpercentage zal overeenkomen en zij aan de hand van een addendum bij de bestaande overeenkomst de opdracht zal toewijzen;

 

Overwegende dat de opdracht van het studiebureau voor het ontwerp van de werken deels voor rekening van Aquafin en deels voor rekening van de stad Ninove zal worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dan ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen en de onteigeningsdossiers door Aquafin gebundeld;

 

Overwegende dat voor de grondinnamen een aparte dienstverleningsovereenkomst zal worden afgesloten;

 

Overwegende dat de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande (raam)overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd, in dit geval de door Aquafin afgesloten met COOR;

 

Overwegende dat de kosten voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt verdeeld tussen alle partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan een bestaande (raam)overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd in casu de door Aquafin afgesloten overeenkomst met COOR;

 

Overwegende dat de kosten voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlarebo zal instaan voor het opstellen van een technisch verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer organisatie;

 

Overwegende dat de kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek die nodig zijn voor de opmaak van het technisch verslag door elk van de partijen worden gedragen op basis van hun aandeel in de werken;

 

Overwegende dat Aquafin de volgens de aanbestedingsprocedure weerhouden aannemer verzoekt de borgtocht te stellen die betrekking heeft op de totaliteit van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin een leidend ingenieur aanduidt voor alle werken en dat de stad Ninove instaat voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale project. De stad Ninove sluit hiervoor een overeenkomst af;

 

Overwegende dat Aquafin bij de gunning van de werken en na gemeen overleg een toezichter aanduidt voor het toezicht op alle prioritaire werken (= binnen de werkzone van Aquafin) en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat elke partij, met uitzondering van de stad Ninove, instaat voor het toezicht op de eigen niet-prioritaire (= buiten de werkzone van Aquafin) werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat indien tijdens de uitvoering van de opdracht een ingrijpende wijziging van de opdracht voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen;

 

Overwegende dat de voorlopige en de definitieve aanvaarding door de leidend ambtenaar van Aquafin en voor de volledige aanneming verleend worden;

 

Overwegende dat een afschrift van de opgemaakte processen-verbaal aan alle betrokken partijen wordt overgemaakt;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad Ninove zich akkoord verklaart om vanaf de voorlopige aanvaarding van de werken het beheer en het onderhoud van de wegenis te haren laste te nemen die voor haar rekening is aangelegd;

 

Overwegende dat het onderhoud van de grachten ten laste van de stad is;

 

Overwegende dat de VMW in het kader van RioP de rioolkolken, dienstrioleringen, huis- en kolkaansluitingen voor haar rekening neemt alsook de RWA-afvoer die voor haar rekening is aangelegd;

 

Overwegende dat de gemeentelijke rioolbeheerder, de VMW, zich er toe verbindt de gemeentelijke riolering aansluitend op de door Aquafin aan te leggen/renoveren leiding te reinigen, zodat de werken en naderhand de exploitatie volgens de regels van de kunst en/of de vigerende wetgeving kan gebeuren;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan deze reinigingswerken ten laste van de VMW zijn;

 

Overwegende dat de VMW zich er toe verplicht bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijk akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat de VMW tevens instaat voor de wachtaansluitingen (= de aansluitingen waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van voorlopige oplevering) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

  

BESLUIT, met 24 ja-stemmen en 5 onthoudingen

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat -afkoppeling Voordebeek), het project NIV3010 van Aquafin in opdracht van RioP (Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Eichemstraat (gelegen binnen de werkzone van Aquafin), de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin)  en het erosiebestrijdingproject ten noorden van de Berrebroeckstraat, wordt goedgekeurd.