GR20120531 punt 21: stedelijk sportcentrum - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - Kwijting aan bestuurders

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op artikel 236 §3 waarbij vermeld wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders van het AGB Ninove te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad VAN 31 MEI 2012 waarbij de rekening en het boekhoudkundig resultaat 2011 van het AGB Ninove goedgekeurd werd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De te verlenen kwijting aan de bestuurders van het AGB Ninove en de commissarissen wordt goedgekeurd