GR20120531 punt 20: stedelijk sportcentrum - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - Goedkeuring jaarrekening 2011

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op art. 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en deze uiterlijk op 31 mei ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

 

Gelet op art. 252§2 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de goedgekeurde jaarrekening wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regeringscommissaris, de gouverneur van Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de vastgestelde jaarrekening door de raad van bestuur, toegevoegd aan het dossier;

 

Gelet op het boekhoudkundig resultaat 2011;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 10 april 2012 waarbij beslist wordt het boekhoudkundig resultaat te reserveren;

 

Gelet op het verslag van het college van commissarissen;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De jaarrekening 2011 van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove op 10 april 2012, wordt goedgekeurd.

2. Deze beslissing wordt doorgestuurd naar de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen