GR20120531 punt 15: persluchttoestellen - Aankoop testbank, reddingsmaskers, adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat voor de stedelijke brandweer - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stedelijke brandweer beschikt over persluchttoestellen waarvan de reddingsmaskers en adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat dienen vervangen te worden;

 

Overwegende dat het opportuun is om voor de stedelijke brandweer een testbank aan te kopen, omdat dit toestel de verplichte testen van het adembeschermingsmateriaal kan uitvoeren volgens het ARAB en tevens zorgen voor de verwerking  en het opslaan van deze gegevens via de aangepaste software;

 

Overwegende dat de aankoop van een testbank, 2 reddingsmaskers en 4 adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat wordt geraamd op 14.128,00 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget 2012 een krediet werd voorzien van € 14.000,00 op artikel 351/744-51 van de buitengewone dienst;

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van een testbank, 2 reddingsmaskers en 4 adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat ten behoeve van de stedelijke brandweer, geraamd op 14.128,00 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.