GR20120531 punt 13: desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Esdoornstraat te Ninove - Goedkeuring ontwerpakte

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2011 waarbij de procedure werd ingesteld tot desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Esdoornstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A deel van het openbaar domein, aan mevrouw Chantal Van Ooteghem, Aalstersesteenweg 50, 9400 Ninove, voor de ontsluiting van haar woning Aalstersesteenweg 50 langs de Esdoornstraat;

 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door landmeter Robrecht Cosijn op 24 juni 2011, waaruit blijkt dat het te verkopen gedeelte een oppervlakte heeft van 2a 77ca;

 

Gelet op het schattingsverslag van de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 waarbij de verkoopprijs werd vastgesteld op 25.000 EUR, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door de notarisassociatie Ingrid Evenepoel en Iris De Brakeleer te Ninove;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.  De desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Esdoornstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A deel van het openbaar domein, met een oppervlakte volgens meting van 2a 77ca, aan mevrouw Chantal Van Ooteghem, Aalstersesteenweg 50, 9400 Ninove, tegen de prijs van 25.000 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

2.  Het ontwerp van akte van verkoop wordt goedgekeurd.

3.  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een authentieke akte te onderschrijven.

4.  De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte