GR20120531 punt 12: onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Lindendreef te Ninove - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpakte

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Lindendreef te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 409B, met een oppervlakte van 25 m², aan Intergem voor de bouw van een betreedbare hoogspanningscabine op dit perceel;

 

Gelet op het schattingsverslag van de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 waarbij de verkoopprijs werd vastgesteld op 1.875 EUR, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door de notarisassociatie Ingrid Evenepoel en Iris De Brakeleer te Ninove;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.  De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Lindendreef+91 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 409B, met een oppervlakte van 25 m², aan Intergem, tegen de prijs van 1.875 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

2.  Het ontwerp van akte van verkoop wordt goedgekeurd.

 

3.  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een authentieke akte te onderschrijven.

 

4.  De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.