GR20120531 punt 11: strategisch project OCMW-site - Opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site - Uitbreiding van de studieopdracht - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 waarbij de gemeenteraad  akkoord gaat met het principe om een masterplan op te maken voor de ontwikkeling van de OCMW-site zoals voorgesteld in de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" van Idea Consult;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 waarbij het bestek en de gunning bij openbare offerteaanvraag voor de opmaak van een masterplan en omgeving werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 om deze opdracht te gunnen aan Buro II & Archi+i, cvba, J.Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel BTW nr. 834.075.680 mits de prijs van 53.724,00 EUR BTW incl. ;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de opdracht van de ontwerper uit te breiden met een aanvullend technisch onderzoek naar de waterhuishouding en bijkomend overleg hierover omdat het terrein gelegen is in overstromingsgevoelig gebied langs de Dender;

 

Overwegende dat de kosten voor deze uitbreiding worden geraamd op 22.033 EUR excl. BTW of 26.660 EUR incl. BTW;

 

Overwegende dat ter dekking van de uitgaven kredieten voorzien zijn in de begroting 2012, buitengewone dienst, artikel. 930/733-60;

 

 

BESLUIT, met 21 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 9 onthoudingen

 

1. De studieopdracht van Buro II & Archi+i cvba voor de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site en omgeving, wordt uitgebreid met een aanvullend technisch onderzoek naar de waterhuishouding en bijkomend overleg hierover geraamd op 26.660 EUR incl. BTW.

 

2. Deze opdracht wordt betaald van kredieten voorzien in de begroting 2012 artikel 930/733-60.