GR20120531 korte agenda

I. Politiezaken

Politie

1. Politiezone Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2012.

2. Politiezone Ninove - schietstand - aanpassing tarief - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden.

 

II. Gemeentezaken

Veiligheidspersoneel

3. Stedelijke vrijwillige brandweer - aanleg van een wervingsreserve voor de functie van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger.

 

Secretariaat

4. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2012.

5. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2012.

6. Ilva - algemene vergadering - maandag 25 juni 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

7. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fingem op donderdag 28 juni 2012.

8. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Fingem op donderdag 28 juni 2012.

9. Fingem - algemene vergadering - donderdag 28 juni 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Ruimtelijke ordening

10. Goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van Immo Joost Danneels voor gronden gelegen tussen de Edingsesteenweg, Rozelaarstraat en Linkebeek in Denderwindeke.

11. Strategisch project ocmw-site - opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de ocmw-site - uitbreiding van de studieopdracht - goedkeuring.

 

Patrimonium

12. Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Lindendreef te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

13. Desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Esdoornstraat te Ninove - goedkeuring ontwerpakte.

14. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van twee bouwgronden en industriegrond met een werkplaats langs de Aalstersesteenweg te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

15. Persluchttoestellen - aankoop testbank, reddingsmaskers, adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat voor de stedelijke brandweer - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

16. Stedelijke basisscholen - aankoop van kasten, stoelen en tafels - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Financiële dienst

17. Jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2011 - voorlopige sluiting.

18. Stad Ninove - kennisname proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2012 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.

 

Belastingen

19. Retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing.

 

Sport

20. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - goedkeuring jaarrekening 2011.

21. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan bestuurders.

22. Stedelijk sportcentrum - voetbalterrein de kloppers - aanpassing gebruikvergoeding op basis van bijkomende investeringen.

 

Openbare werken

23. Samenwerkingsovereenkomst voor de combinatie van prioritaire werken en niet prioritaire werken aquafin/stad ninove - project 21.756 (aansluiting Eichemstraat - afkoppeling Voordebeek) - Niv 3010 RiOP-project Ninove/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - verfraaiing wegenis Eichemstraat Berrebroeck-Cauterdreef-Ratissestraat - erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

24. Herinrichting van het kruispunt "tramstatie" n8/n28 te Ninove en vernieuwen van de riolering - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering der werken.

25. Herinrichting van de Halsesteenweg (n28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de potaardestraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering van de werken - goedkeuring lastenboek studieopdracht voor de herinrichting van de gewestweg ter hoogte van de dorpskern van Neigem met inbegrip van wegen- en rioleringswerken.

26. Herinrichting van de doortocht langs de n405 (Albertlaan) te Ninove vanaf de Gentsestraat tot de weggevoerdenstraat met aanleg van riolering in de gewestweg - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest, Aqaufin en de stad Ninove - goedkeuring lastenboek voor de ontwerpstudie.

27. Aanleg van een overloopgebied langs de molenbeek te Outer (Godeystraat) - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden lastenboek - aanvraag subsidie.

28. Aanleg van een overloopgebied langs de molenbeek te Outer (Godeystraat) - voorlopige goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel - openbaar onderzoek.

 

Verkeer

29. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - invoeren van een snelheidsbeperking op een gemeenteweg - Nederhasseltstraat tussen de bebouwde kom van Nederhasselt en Aspelare.

30. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Outer - Aardeweg - snelheidsbeperking 50 km/uur - stadswegen.

 

Sociale zaken

31. Integratiebeleidsplan - goedkeuring.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

32. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan burgemeester Michel Casteur betreffende de afgifte van een onwettige bouwvergunning voor de uitbreiding van een speelhal.