GR20120426 punt D2: niet-instemmen met de voorwaarden voor de bruikleen van de stemapparatuur voor het digitaal stemmen vanaf de verkiezingen van 14 oktober 2012

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat dit artikel bepaalt dat een punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in bespreking mag worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren;

 

Overwegende dat tot spoedbehandeling kan worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden en dat de namen van de leden en de motivering van de spoedeisendheid in de notulen worden vermeld;

 

Overwegende dat de brief van 18 april 2012 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur op 20 april 2012 op het stadhuis is binnengekomen en dat die brief bijgevolg niet kon geagendeerd worden voor de gemeenteraad VAN 26 APRIL 2012;

 

Overwegende dat het aangewezen is om zo vlug mogelijk duidelijkheid te scheppen over het al dan niet deelnemen van de stad Ninove aan de digitale stemming op 14 oktober 2012;

 

Overwegende dat alle bij het begin van de vergadering aanwezige gemeenteraadsleden instemmen met de dringende noodzakelijkheid;

 

Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse regering van 28 februari 2003 en de beslissing van de Vlaamse regering van 7 maart 2008 om, onder voorbehoud van een gunstige evaluatie van de kwaliteit van het nieuw stemsysteem en een verantwoorde prijs, in de toekomst het digitaal stemmen in Vlaanderen te veralgemenen;

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 3 december 2010 om zich in het kader van de lopende overheidsopdracht aan te sluiten bij de beslissing van de federale regering tot gunning van de ontwikkeling van een prototype door het bedrijf Smartmatic;

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 9 december 2011 met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem – overheidsopdracht – kennisgeving van perceel 1 deel 2: raamovereenkomst voor de aankoop van de stemsystemen;

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 20 januari 2012 met betrekking tot de overheidsopdracht ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem – beslissing tot aankoop, inzonderheid punt 3 dat bepaalt dat de Vlaamse regering zal overgaan tot de aankoop van stemsystemen voor 3.286 stembureaus om deze in bruikleen aan te bieden aan:

- alle gemeenten die op 8 oktober 2006 digitaal stemden;

- aan de centrumgemeenten Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende en Roeselare;

- aan de andere gemeenten in volgorde van afnemend inwonertal voor zover stemsystemen ter beschikking komen door het niet aanvaarden van de bruikleen door in vorige categorieën vermelde gemeenten;

 

Gelet op de brief van 18 april 2012 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur waarbij hij meedeelt dat door de niet-aanvaarding van de bruikleen door de stad Gent Ninove op de shortlist staat van de gemeenten die in aanmerking komen;

 

Overwegende dat de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur in zijn brief van 18 april 2012 stelt dat de gemeenten die de nieuwe stemsystemen willen gebruiken bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 daartoe een gemeenteraadsbeslissing moeten nemen waarin ze de voorwaarden voor de bruikleen aanvaarden;

 

Gelet op het voorstel van de burgemeester om niet digitaal te stemmen;

 

 

BESLUIT:

 

Artikel 1. De stad Ninove gaat voor de organisatie van de verkiezingen geen gebruik maken van het digitale stemsysteem, dat door de Vlaamse overheid in bruikleen wordt aangeboden.

 

Artikel 2. Deze beslissing wordt aangetekend gezonden naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, secretariaat verkiezingen, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.