GR20120426 punt 33: voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen door het college van burgemeester en schepenen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de verlening door de Bestendige Deputatie van een verkavelingsvergunning aan

Volgende motivatie wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld :

 

"Op 8 november 2011 nam het college van burgemeester en schepenen een besluit tot weigering van de aanvraag van de NV FICO tot het bekomen van een verkavelingsvergunning voor 20 halfopen bebouwingen en 5 open bebouwingen in de Halfstraat te Aspelare. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar, de heer Marc Odou, bracht immers op 19 juli 2011 een (bindend) advies uit dat zonder meer ongunstig luidde. Hij concludeerde dat het voorliggende verkavelingsplan totaal onaanvaardbaar was en dat aan de Halfstraat enkel open bebouwingen konden worden toegestaan.  Niet alleen was er volgens hem sprake van een relatief grote bouwdichtheid, maar hij wees ook op het feit dat de 20 halfopen bebouwingen niet in overeenstemming waren met de in de Halfstraat voorkomende kleinschalige verspreide open bebouwingen. Verder stelde hij dat de kronkelende, smalle, landelijke Halfstraat er niet berekend was om het bijkomende verkeer te dragen van een relatief grote verkaveling.

 

Op 15 december 2011 stelde de NV FICO administratief beroep in tegen de weigeringsbeslissing bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Die willigde dat beroep in op 22 maart 2012 en verleende alsnog een verkavelingsvergunning aan de NV FICO.

 

Ook al zouden er twee open bebouwingen wegvallen, de inplanting in de Halfstraat van 3 open en 20 halfopen bebouwingen, waarbij 16 percelen kleiner zijn dan 4 are, blijft een onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid en het landelijke karakter van de Halfstraat. De bezwaren van de omwonenden en van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar blijven derhalve volkomen overeind. Ik stel daarom voor dat de stad Ninove beroep instelt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de verlening door de Deputatie van een verkavelingvergunning aan de NV FICO.

 

 

BESLUIT:

 

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van 22 maart 2012 van de Deputatie van Oost-Vlaanderen tot inwilliging van het administratief beroep van de NV FICO tegen het besluit van 8 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen, inhoudende de weigering van de aanvraag van de NV FICO tot het bekomen van een verkavelingsvergunning voor 20 halfopen bebouwingen en 5 open bebouwingen in de Halfstraat te Aspelare, en tot verlening van de gevraagde verkavelingsvergunning aan de NV FICO."

 

 

Het voorstel van raadslid W. Somers wordt verworpen met 17 nee-stemmen,  12 ja-stemmen en 1 onthouding.