GR20120426 punt 24: aanvraag voor het oprichten van beschermingspanelen op het openbaar domein over de volledige lengte van de voorgevel van residentie Dali, Denderkaai 38 te Ninove - Aanbrengen van 7 vaste steunkolommen in het voetpad (afmetingen 20x10 c

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van V.M.E. Residentie Dali, Denderkaai 38 te 9400 Ninove (syndicus: Smet Immo Service bvba, Sint-Pietersstraat 5 te 9402 Meerbeke)  waarin toelating wordt gevraagd om in de klinkerverharding van het voetpad, 7 vaste bevestigingspalen te plaatsen om bij dreigende wateroverlast over de volledige lengte van de voorgevel van residentie Dali, Denderkaai 38 te 9400 Ninove in een relatief korte tijdspanne en voor zolang de noodtoestand aanhoudt, beschermingspanelen van 1 meter hoog te kunnen oprichten ter bescherming van het gebouw;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2011 waarbij vergunning werd verleend aan Immo-Nino – Willy Verlé, Denderkaai 48/1 te 9400 Ninove voor het realiseren van een gelijkaardige constructie over de volledige lengte van de voorgevel van deze residentie;

 

Gelet op de schetsen van de voorgestelde beschermingspanelen en de steunkolommen, aan te brengen in het voetpad waartussen de panelen zullen worden geschoven en vastgeklemd;

 

Overwegende dat voor de oprichting van de steunkolommen waartussen de panelen zullen worden geschoven in het voetpad en op hetzelfde niveau van het voetpad 7 blijvende bevestigingsplaten van 20 x 10 cm zullen worden aangebracht;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van deze werken 2 rijen klinkers dienen opgebroken te worden op de plaatsen waar de steunkolommen dient te worden geplaatst;

 

Overwegende dat de aanvrager verklaart dat bij de plaatsing van de bevestigingsplaten in het voetpad de veiligheid van de voetgangers in acht zal worden genomen;

 

Overwegende dat de steunkolommen aangebracht worden in het openbaar domein en dat het daarom aangewezen is hiervoor een wegvergunning te verlenen;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Aan de Immo Dali, Denderkaai 38 te 9400 Ninove (syndicus: Smet Immo Service bvba, Sint-Pietersstraat 5 te 9402 Meerbeke) wordt wegvergunning verleend om in de klinkerverharding van het voetpad voor de residentie Dali 7 steunkolommen te plaatsen waartussen beschermingspanelen kunnen worden geschoven van 1 meter hoog die zullen worden aangewend wanneer watersnood dreigt. Er wordt toelating verleend om deze constructie over de volledige lengte van de voorgevel van de residentie te plaatsen onder volgende voorwaarden:

 

- voor aanvang van de graafwerken in het voetpad moet aan de nutsmaatschappijen de ligging van de leidingen in de ondergrond worden gevraagd.

 

- de wegvergunning wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid, zonder afbreuk te doen aan enig recht van de eigenaar en beheerder van het openbaar domein.

 

- de stad kan dan ook ten allen tijde de toelating intrekken, waarbij onmiddellijk de vaste constructie in het voetpad op kosten van diegene die ze aanbracht dient verwijderd te worden, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding tot gevolg heeft.

 

- de aanvrager verbindt er zich toe om tot eenzelfde verwijdering over te gaan bij het in onbruik raken van de installaties of wanneer hij zelf een einde zou stellen aan de toegestane private ingebruikname.

 

- de aanvrager verbindt er zich toe alle werken, welke ook, van onderhoud of herstelling op zich te nemen.

 

- er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat de aanvrager ter volledige ontlasting van de stad, volledig aansprakelijk is voor alle schade, welke ook, aan personen en/of aan goederen, voortkomende uit de bouw, het bestaan en/of het gebruik van de steunkolommen en beschermingspanelen en die zijn rechtsgrond vindt in de artikels 544 en/of 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

- nadeel opgelopen door de aanvrager ingevolge beschadiging van de vergunde constructie kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding door de stad. De stad wordt in dit verband dan ook volledig ontslagen van haar aansprakelijkheid.

 

- de aanvrager verbindt er zich toe, om bij het beëindigen van de wegvergunning, op zijn kosten het in gebruik genomen openbaar domein in de oorspronkelijk toestand te herstellen en dit in overleg met de stad.

 

- de toegestane privatieve ingebruikneming doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak tot het bekomen van de voorgeschreven administratieve vergunningen.