GR20120426 punt 14: verlenen van een recht van opstal aan vzw Schoonderhage voor het bouwen van een opvangtehuis

DE RAAD,

  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2011 houdende goedkeuring van het principe van de aankoop van een perceel grond langs de Aardeweg te Ninove;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Gent van 21 december 2011 waarbij een aankoopoptie ten voordele van de stad Ninove wordt toegekend voor een termijn van zes maanden;

 

Overwegende dat het OCMW van Gent aan de lichting van die optie de volgende ontbindende voorwaarde verbindt: de stad dient binnen een termijn van vier maanden na het verlijden van de authentieke akte van verkoop aan het OCMW een kopie te bezorgen van de akte waarin de stad een opstalrecht verleent aan vzw Schoonderhage;

 

Gelet op het ontwerp van akte voor de vestiging van het recht van opstal, opgesteld door notaris Iris De Brakeleer;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1. Het ontwerp van akte voor de vestiging van een recht van opstal aan vzw Schoonderhage, Schuitstraat 16 9401 Pollare voor het bouwen van een opvangtehuis op het perceel, gelegen Aardeweg sectie B nr. 842c, wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van akkoord van de Registratie en Domeinen en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

 

Artikel 2. Burgemeester M. Casteur en stadssecretaris A. Blockerije worden gemachtigd om namens de stad de akte voor de vestiging van het recht van opstal te ondertekenen.

 

 

Raadslid A. Schorreel (Pro neemt niet deel aan de stemming.