GR20120329 punt 8: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Denderwindeke - Kruisveldstraat - Aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de ingang van de school - Aanleg van een kiss en ride zone - Aanleg van 2 parkeerpl

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de dienst verkeer van de stad Ninove en de politie Ninove op verzoek van de octopuswerkgroep schouderraad Denderwindeke in 2011 van start zijn gegaan met de oprichting van een octopuswerkgroep rond een veiliger schoolomgeving;

 

Overwegende dat de intentie was de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de Kruisveldstraat te Denderwindeke (gedeelte dat de verbinding vormt met Bokkendries) te verbeteren;

 

Overwegende dat dit enerzijds bekomen kan worden door de aanleg van een verhoogd  voetpad langs de overkant van de school, het voorzien van een kiss en ride zone en de aanleg van een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de schoolingang;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1. In de Kruisveldstraat te Denderwindeke wordt ter hoogte van de ingang van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers aangebracht, zoals bedoeld in art. 76.3. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Art. 2. In de Kruisveldstraat te Denderwindeke worden langs de kant van het schoolgebouw 2 parkeerplaatsen ingericht voor de schoolbus.

Signalisatie: E9d

 

Art 3. In de Kruisveldstraat te Denderwindeke (gedeelte waar de Stedelijke Basisschool Denderwindeke) gelegen is worden 2 kiss- en ride zones aangelegd:

-          1 voorbij de inrit van de woning 13 over een afstand van 28 meter;

-          1 voorbij de oversteekplaats voor voetgangers over een afstand van 28 m tot voor de inrit van huisnummer 7 in de Kruisveldstraat;

Signalisatie: Verbodsbord E1 met onderbord van maandag tot vrijdag 8 uur tot 9 uur met onderbord type Xc 28 m.

 

Art. 4. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.