GR20120329 punt 7: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Opheffing artikel 28b van de gemeenteraadsbeslissing van 20 maart 1980 - Opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Kloosterweg/Snoeckgrachtweg te Ninove

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement betrekking heeft op stadswegen/gewestwegen;

 

Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de intentie heeft om het gedeelte van de Albertlaan N405 (vanaf de Gentsestraat tot de aansluiting met de Weggevoerdenstraat) te Ninove de rijweg te versmallen naar 2x1 rijstroken met een veiligheidstrook tussen het fietspad en de rijweg;

 

Overwegende dat een beveiligde oversteekplaats met middeneiland wordt voorzien voor de verbindingsweg Kloosterweg-Snoekgrachtweg te Ninove;

 

Overwegende dat de verbindingsweg Kloosterweg-Snoeckgrachtweg te Ninove regelmatig gebruikt wordt door schoolgaande kinderen;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is deze verbindingswegen te voorzien van de correcte verkeerssignalisatie;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1. Artikel 28b van de gemeenteraadsbeslissing van 20 maart 1980 wordt opgeheven.

 

Artikel 2. In de Kloosterweg te Ninove (gedeelte tussen Albertlaan N405 en de aansluiting met de Abdijstraat) wordt de toegang in beide richtingen uitsluitend toegestaan voor voetgangers, fietsers.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door een gebodsbord D10

-          Kloosterweg kant Abdijstraat

-          Kloosterweg kant N405 Albertlaan.

 

Artikel 3. In de Snoeckgrachtweg te Ninove (gedeelte tussen Albertlaan N405 tot aan de aansluiting met de Langemuren) te Ninove wordt de toegang in beide richtingen uitsluitend toegestaan voor voetgangers, fietsers.

 

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door een gebodsbord D10

-          Snoeckgrachtweg kant N405 Albertlaan

-          Snoeckgrachtweg kant Langemuren.

 

Art. 4. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.