GR20120329 punt 11: voorstel van raadslid Werner Somers om een oplossing te bieden aan verschillende verkeersproblemen in de stationsbuurt

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Bewoners van de stationsbuurt klagen reeds geruime tijd steen en been over verschillende vormen van verkeersoverlast. Zo staan er regelmatig auto's geparkeerd in bochten en wordt er 's avonds geparkeerd op het zebrapad op het kruispunt van de Doornweg met de Fernand Tavernestraat. Daardoor wordt mensen die de Fernand Tavernestraat willen oprijden, het zicht ontnomen op het tegenliggend verkeer, wat een onveilige situatie oplevert. Ook aan het kruispunt van de Merellaan met de Ring-West doet zich een onveilige situatie voor ten gevolge van het feit dat werknemers en bezoekers van de nabijgelegen handelszaken hun wagen daar parkeren, hoewel alle zaken perfect bereikbaar zijn via de Ring.

 

Er is verder het zwaar verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de Vinkenstraat en de Merellaan. Daardoor, en als gevolg van het vele sluipverkeer, bevindt de Vinkenstraat zich momenteel in een slechtere staat dan het geval was vóór de heraanleg enkele jaren geleden. Door het negeren van het parkeerverbod in de Vinkenstraat wordt bovendien de straat telkens maar gedeeltelijk gereinigd, waardoor de straat er voortdurend vuil bij ligt. Een ander euvel vormt de hoge snelheid waarmee voertuigen niet zelden door de straat razen.

 

De komst van 52 appartementen in het sociaal woonproject 'Doornwijk' zal tenslotte aanleiding geven tot heel wat bijkomende verkeersdrukte.  

 

Voorstel 

  1. Aan de verkeerscommissie wordt een advies gevraagd over: 

-          de inrichting van een zone 30 in het volledige gebied tussen de spoorweg en de Aalstersesteenweg (Fernand Tavernestraat, Vinkenstraat, Doornweg, Merellaan enz.);  

-          de afbakening van parkeervakken, waardoor het parkeren op een meer ordelijke manier verloopt;

-          de invoering van een verbod op zwaar vervoer in de Vinkenstraat en de Merellaan.

Aan de politie wordt opdracht gegeven om op regelmatige basis controles uit te voeren in de stationsbuurt en over te gaan tot de nodige vaststellingen van verkeersovertredingen, in het bijzonder parkeer- en snelheidsovertredingen.

  1. Het college van burgemeester en schepenen legt zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad een plan voor waarin wordt aangegeven hoe de bijkomende verkeersdrukte als gevolg van de realisatie van het sociaal woonproject 'Doornwijk' (52 appartementen) zal worden opgevangen. De verkeerscommissie geeft voorafgaandelijk een advies over dit plan. 
  2. Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige initiatieven en pleegt het nodige overleg opdat de in het vooruitzicht gestelde aanleg van 196 bijkomende parkeerplaatsen op NMBS-domein (kant Astridlaan) zo spoedig mogelijk zou worden gerealiseerd."

Burgemeester M. Casteur en schepen H. Evenepoel zullen dit voorstel voorleggen aan de verkeerscommissie, de politie en de NMBS