GR20120301 punt 9: aankoop keramiekoven voor de academie beeldende kunst - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de academie beeldende kunst een keramiekoven wenst aan te kopen voor de beeldhouwklas;

 

Overwegende dat de aankoop van een keramiekoven wordt geraamd op 12.000  EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat er voor het plaatsen van de keramiekoven aanpassingen zullen moeten gebeuren aan de elektricteit;

 

Overwegende dat deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door het AGB DN;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 734/742-98;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van een keramiekoven voor de academie beeldende kunst, geraamd op 12.000 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

 

4. Het AGB DN zal instaan voor de aanpassingen aan de elektriciteit.