GR20120301 punt 8: verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie - Termijnsverlenging

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2010 waarbij de opdracht voor de verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie werd gegund aan de laagste regelmatige inschrijver, de NV Vandenbussche, Groendreef 21 te 9880 Aalter, tegen de aangepaste prijs van haar offerte, zijnde 731.587,06 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2011 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken aan te vangen op 21 februari 2011 en ze te beëindigen binnen de in het bestek vastgestelde uitvoeringstermijn;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2011 waarbij de door de firma Vandenbussche vooropgestelde planning van de verbouwingswerken aan het hoofdcommissariaat van de politie, die aanvangt op 21 maart 2011 en eindigt op 13 januari 2012, werd goedgekeurd en waarbij de werken werden geschorst van 21 februari tot en met 20 maart 2011en waarbij aan de de aannemer opdracht werd gegeven de werken opnieuw aan te vangen op maandag 21 maart 2011 en ze te beëindigen binnen de in het bestek voorziene uitvoeringstermijn;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2011 waarbij  de verrekening nr 1 omvattende de plaatsing van een boiler voor de douche in de fouilleerruimte, aanpassingswerken aan de keuken, levering en plaatsing inbraakalarm, aanpassing elektriciteit sturing toegangscontrole, levering en plaatsing van 2 douchebakken, afsluitkraan en aan- en afvoer, plaatsen verlaagde rf-zoldering wapenkamer en munitieopslag en de levering en plaatsing van slotjes op de keuken werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2012 waarbij de verrekening nr 2 omvattende bijkomende plaatsing van wand- en vloertegels in de sanitaire ruimte om reden dat de bestaande tegels op verschillende plaatsen barsten vertoonden, aanpassing van de sectionaalpoorten met een kader doordat de slag voor het inbouwen van de poorten onvoldoende bleek te zijn en de vervanging van een bestaande poort door een sectionaalpoort, aanpassing van de vloer van de cellen met beton in plaats van een inoxplaat uit veiligheidsoverwegingen, aanpassing van de bestaande elektrische installatie en uitvoering van bijkomende elektriciteitswerken ingevolge interne wijzigingen op vraag van de politie, aanpassingswerken aan het schrijnwerk op vraag van de politie, wegnemen en herplaatsen van de bestaande venstertabletten om het nieuw schrijnwerk te kunnen plaatsen, aanpassing van het sanitair in de cellen om reden dat de politie het nieuw geplaatste sanitair onveilig vond en het behoud van het hekwerk aan het buitenschrijnwerk om reden dat het bestaande hekwerk zonder beschadiging kon worden weggenomen en teruggeplaatst, werd goedgekeurd;

               

Gelet op de mail van het projectbureau Signa van 16 januari 2012 waarbij zij vermelden dat volgens de verrekeningsvoorstellen nr 1 en 2 de firma NV Vandenbussche nog recht heeft op 50 bijkomende werkdagen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Aan de NV Vandenbussche, Groendreef 21 te 9880 Aalter wordt een termijnsverlenging toegekend van 50 werkdagen voor de uitvoering van de verbouwingswerken aan het hoofdcommissariaat van de politie.