GR20120301 punt 6: ontwikkeling uitbreiding ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem - Uitvoering van een archeologisch vooronderzoek door Solva - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bouwaanvragen van openbare besturen op basis van artikel 5 van het "Archeologiedecreet" voor archeologisch advies dienen te worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid;

 

Overwegende dat, indien in de bouwaanvraag grondwerken worden voorzien, voornoemd agentschap een archeologisch vooronderzoek en eventueel daaruitvolgende opgravingen kan opleggen;

 

Overwegende dat bij de bouwaanvraag voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk acht;

 

Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie SOLVA, waarbij de stad Ninove aangesloten is, over een archeologisch team beschikt, dat het archeologisch vooronderzoek van de ambachtelijke zone kan uitvoeren;

 

Overwegende dat de uitvoeringskosten van het vooronderzoek worden geraamd op 21.000 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst archeologisch onderzoek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 530/721-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De uitvoering van een archeologisch vooronderzoek voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem door SOLVA, geraamd op 21.000 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. Het ontwerp van overeenkomst archeologisch onderzoek wordt goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de overeenkomst archeologisch onderzoek te onderschrijven.