GR20120301 punt 26.2: voorstel van raadslid Werner Somers tot stopzetting van elke verdere medewerking van het stadsbestuur aan de herinrichting van het kruispunt Den Dollar tot een megarotonde en tot formulering van een alternatief op basis van twee klei

Volgende motivatie wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld :

 

"Het is overduidelijk gebleken dat er bij de bevolking geenszins een draagvlak bestaat voor de omvorming van het kruispunt Den Dollar tot een verkeersplein met circulatie volgens een rotondeprincipe. De aanleg van een megarotonde van bijna 1 km lang zal de doorstroming niet verbeteren, terwijl de verkeersonveiligheid alleen maar zal toenemen en de beoogde herinrichting een strop vormt rond de hals van de aanwezige handelszaken.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van september 2011 heb ik reeds gewezen op de tegenstrijdigheid die bestaat tussen enerzijds het ontwerp van de herinrichting, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28 oktober 2010, en anderzijds de stedenbouwkundige vergunning van 26 augustus 2010 voor de herinrichting van het kruispunt Den Dollar. De bouwvergunning bepaalt immers onder meer dat de aanvrager, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, de voorwaarden van het college van  burgemeester en schepenen stipt dient na te leven. Een van de voorwaarden die het schepencollege op 22 juli 2010 formuleerde, luidt als volgt: "Creëren van een 'beveiligde' overgang voor de zwakke weggebruikers ter hoogte van Preulegem en ter hoogte van de Outerstraat door het plaatsen van knipperlichten met oranje fase en rode fase voor voertuigen op de gewestweg. Via een drukknop, te gebruiken door de zwakke weggebruikers, kan het verkeerslicht op rood springen, wat een 'veiligere' oversteek mogelijk maakt." Het probleem is echter dat deze maatregel door de provinciale auditcommissie van 27 september 2010, dus nadat de stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven, negatief werd geadviseerd. In het ontwerp is er dan ook van oversteekplaatsen met verkeerslichten voor de zwakke weggebruikers geen sprake.

 

Ik heb er toen op gewezen dat men ofwel de stedenbouwkundige vergunning moest in overeenstemming brengen met het ontwerp ofwel het ontwerp moest aanpassen aan de vergunning door alsnog te voorzien in de beveiligde oversteekplaatsen door middel van knipperlichten met een drukknop. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Afdeling Wegen en Verkeer om een aanvraag in te dienen tot wijziging van de stedenbouwkundige vergunning. Normaal gezien zou er dan een nieuw openbaar onderzoek moeten plaatsvinden, maar men was van plan om slechts een nieuw advies te vragen aan de stad Ninove, die dan de voorwaarde van de beveiligde oversteekplaatsen ter hoogte van Preulegem en van de Outerstraat zou laten vallen. Daarna zou de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar pro forma een nieuwe beslissing nemen. Eigenlijk kwam het erop neer dat men een stap zou terugkeren in een procedure die al tot een definitieve beslissing had geleid. Ik heb er in september vorig jaar op gewezen dat men zich daarmee juridisch op glad ijs zou begeven. Inmiddels heeft minister Crevits in het Vlaams Parlement aangekondigd dat men nu toch zou bereid zijn om beveiligde oversteekplaatsen ter hoogte van de Outerstraat en van Preulegem te voorzien. Die zijn echter, zoals gezegd, niet opgenomen in het door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp. Het ontwerp zal dus alsnog in overeenstemming moeten worden gebracht met de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning.

 

De beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers zijn weliswaar een kleine stap in de goede richting, maar dit neemt de fundamentele bezwaren tegen de aanleg van een geldverslindende megarotonde niet weg. Het stadsbestuur heeft de sleutel in handen om deze absurde plannen alsnog tegen te houden. Noch de stedenbouwkundige vergunning noch het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Den Dollar kunnen immers worden gewijzigd zonder de medewerking van de stad Ninove.

 

Het enige echte zwarte punt is het kruispunt van de Outerstraat met de Albertlaan en de Brakelsesteenweg ter hoogte van de Pizza Company. Ik stel daarom voor dat het stadsbestuur een alternatief formuleert op basis van twee kleinere rotondes, één aan het kruispunt met de Outerstraat en één ter hoogte van de Q8 aan het kruispunt van de Brakelsesteenweg met de Elisabethlaan.

 

Voorstel

 

1. De stad Ninove staakt elke verdere medewerking aan de herinrichting van het kruispunt Den Dollar tot een verkeersplein met circulatie volgens het rotondeprincipe.

 

2. De stad Ninove verleent geen medewerking aan een wijziging van de stedenbouwkundige vergunning of van het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Den Dollar tot een verkeersplein met circulatie volgens het rotondeprincipe.

3. De stad Ninove formuleert een alternatief op basis van de aanleg van twee kleinere rotondes aan het kruispunt van de Outerstraat met de Albertlaan en de Brakelsesteenweg (Pizza Company) en aan het kruispunt van de Brakelsesteenweg met de Elisabethlaan (Q8)."

 

Raadslid W. Somers (Vlaams Belang/Vlott) dient een amendement in om punt 3 van het voorstel te laten vervallen.

 

Het voorstel van raadslid W. Somers :

1. De stad Ninove staakt elke verdere medewerking aan de herinrichting van het kruispunt Den Dollar tot een verkeersplein met circulatie volgens het rotondeprincipe.

 

2. De stad Ninove verleent geen medewerking aan een wijziging van de stedenbouwkundige vergunning of van het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Den Dollar tot een verkeersplein met circulatie volgens het rotondeprincipe

 

wordt verworpen met 11 ja-stemmen en 19 nee-stemmen.

 

Vlaams Belang/Vlott, Pro, Groen! en D. Souffriau (onafhankelijke) stemmen voor. Open VLD, CD&Vplus en de onafhankelijke gemeenteraadsleden (met uitzondering van raadslid D. Souffriau) stemmen tegen.