GR20120301 punt 26.1: interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de herinrichting van kruispunt Den Dollar

Volgende motivatie wordt door de her Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld :

 

"In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement stelde dhr. Dirk Peeters, Vlaams volksvertegenwoordiger van Groen, een schriftelijke vraag aan de minister over de herinrichting van kruispunt Den Dollar. In haar antwoord vermeldt de minister: "Vooraleer definitief in uitvoering te kunnen gaan heb ik AWV gevraagd het resultaat van de procedures af te wachten en zich te verzekeren in de lokale gedragenheid van het project." Ik had hierover graag volgende vragen gesteld:

 

1. Is er al contact geweest tussen het A.W.V. en de stad inzake de lokale gedragenheid van het project?

 

2. Welk standpunt nam de stad of zal de stad innemen aangaande deze vraag van de minister?

 

3. Heeft de stad vermeld of zal de stad in dit contact vermelden dat het project – gelet op de net geen vijfhonderd bezwaarschriften die werden ingediend tegen het ontwerp – op heel wat tegenkanting stuit bij omwonenden en handelaars?"