GR20120301 punt 23: anvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Opheffing gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2011 - Opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Meerbeke - Bevingenstraat - Stadswege

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat een landbouwer in het begin van de Bevingenstraat door de invoering van het beperkt éénrichtingsverkeer in het gedeelte komende van de Halsesteenweg (N28) tot aan het kruispunt met de Potaardestraat tal van moeilijkheden ondervindt voor het bereiken van zijn landbouwgronden;

 

Overwegende dat betrokkene steeds in de verkeerde rijrichting dient te rijden en zeer omvangrijke omwegen moet maken om zijn verschillende landbouwgronden te bereiken;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de bestaande verkeerssituatie te wijzigen;

 

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 3 nee-stemmen

 

Art.1.      De gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2011 wordt opgeheven.

 

Art.2.      In Bevingen te Meerbeke (gedeelte komende van de Halsesteenweg (N28) tot aan het kruispunt met de Potaardestraat) wordt de toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Signalisatie : verkeersbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer

 

Art.3.      Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.