GR20120301 punt 21: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Nederhasselt - Reaalstraat - Plaatsen stopbord en stopstreep - Stadswegen

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat het aangewezen is om bij het uitrijden van de Reaalstraat te Nederhasselt richting Van der Schuerenstraat een stopbord als stopstreep te plaatsen;

 

Overwegende dat sommige autobestuurders bij het uitrijden van de Reaalstraat geen oog hebben op de schoolgaande kinderen die met de fiets van school komen en de Reaalstraat wensen in te rijden;

 

Overwegende dat de meeste van deze autobestuurders bij het uitrijden van de Reaalstraat hun voorrang nemen waardoor er een gevaarsituatie ontstaat voor inrijdende fietsers;

 

Overwegende dat het opportuun is om bij het uitrijden van de Reaalstraat richting Van der Schuerenstraat te Nederhasselt een stopbord en stopstreep aan te brengen;

 

Gelet op het gunstig advies dd. 18.01.12 van de verkeerscommissie;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1. In de Reaalstraat te Nederhasselt wordt bij het uitrijden van de straat richting Van der Schuerenstraat een stopbord en stopstreep aangebracht.

 

Signalisatie : verkeersbord B5 - stopstreep

 

Art. 2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.