GR20120301 punt 18: wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (rioP) voor de aanneming van diensten

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de overeenkomst voor de toetreding van de gemeente tot de VMW als RioP vennoot werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat Aquafin vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente optreedt met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt, met name de aanleg van riolering en de daardoor noodzakelijke wegherstellingen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 19 maart 2009 waarbij het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren, Valleistraat 54 te 9402 Meerbeke werd aangesteld als ontwerper voor de wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove;

 

Overwegende dat het project NIV 3014 (RioP stad Ninove: RioP Ninove: Hoge Weg) deel uitmaakt van de voorvermelde overeenkomst tussen de stad Ninove en de ontwerper;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en VMW voor het rioolbeheer in de gemeente stad Ninove) bovenstaande studie wenst uit te voeren voor de rioleringswerken en bijhorende wegherstelling in de Hoge Weg;

 

Overwegende dat daarom de met het ingenieursbureau D'Hauwer afgesloten overeenkomst moet aangevuld worden met volgend artikel:

 

"Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken" ;

 

Overwegende dat de gemeente eveneens verantwoordelijk blijft voor het resterend gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel zoals alle (weg)verfraaiingswerken;

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau D'Hauwer & Van Der Schueren BVBA, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke voor de aanneming van de diensten voor het project voor de wegen- en rioleringswerken in de Hoge Weg te Ninove die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau D'Hauwer & Van Der Schueren BVBA, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst tussen de stad Ninove en het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren van 19 maart 2009.

 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het resterend gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel zoals alle (weg)verfraaiingswerken.