GR20120301 punt 17: rondleidingen demonstratiewoning gezond thuis Graanmarkt 39 - Aanstellen vrijwillige gidsen - Vaststellen forfaitaire onkostenvergoeding

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van 19 december 1997 van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie;

 

Gelet op het nieuw subsidiereglement van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen ter versterking van de lokale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen;

 

Overwegende dat de deputatie in zitting van 1 december 2011 het projectvoorstel van de dienst sociale zaken in het kader van het provinciaal reglement ter versterking van de lokale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen heeft goedgekeurd voor een bedrag van € 9 303,25;

 

Overwegende dat dit project inhoudt dat vanaf 27 april tot 15 juni 2012 een demonstratiewoning zal worden ingericht rond het thema gezond en veilig wonen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2011 houdende de goedkeuring van het gebruik van het pand op de Graanmarkt 39 voor het inrichten van een demonstratiewoning;

 

Overwegende dat in deze woning rondleidingen zullen gegeven worden door vrijwillige gidsen, aangezien de personeelsleden van de dienst sociale zaken, de dienst huisvesting en Logo Dender vzw onvoldoende tijd hebben om alle rondleidingen te verzorgen;

 

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

 

Gelet op de informatienota van het stadsbestuur Ninove betreffende de rechten en de plichten van de organisatie en de vrijwilligers;

 

Overwegende dat de vrijwillige gidsen volgend profiel hebben:

- minstens 18 jaar oud

- een verplichte, gratis opleiding volgen, georganiseerd door Logo Dender vzw

- geïnteresseerd zijn in de thema's gezond wonen en valpreventie

- openstaan voor alle groepen bewoners

- een groep mensen kunnen boeien;

 

Overwegende dat voor de gidsen een forfaitaire onkostenvergoeding kan gegeven worden van € 30 per dag omdat vanaf 1 januari 2012 de maximum vrijwilligersvergoeding 31,44/dag en 1.257,51/jaar bedraagt;

 

Overwegende dat er € 1.500 krediet dient voorzien te worden onder artikelnr. 849/122-48 van de gewone begroting 2012 via begrotingswijziging;

 

Overwegende dat deze vrijwilligers verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade;

 

Overwegende dat de dienst sociale zaken een zo breed mogelijke oproep zal lanceren om kandidaat-vrijwilligers te bereiken;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

  1. De aanstelling van vrijwillige gidsen voor de organisatie van rondleidingen in de demonstratiewoning gezond thuis wordt goedgekeurd.
  2. De vrijwillige onkostenvergoeding van € 30,00 per dag wordt goedgekeurd.
  3. Er zal € 1.500 budget voorzien worden in de begroting 2012 via begrotingswijziging.
  4. De gidsen zullen een degelijke opleiding krijgen van Logo Dender vzw.
  5. De personeelsdienst zal instaan voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen.