GR20120301 punt 16: speelpleinwerking Ninove - Vastleggen van de deelnameprijs voor de deelnemers - Aanpassing

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43,§2,15°;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 houdende vaststelling van de deelnameprijs voor de stedelijke speelpleinwerking;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 houdende goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2011-2013;

 

Overwegende dat de kosten gestegen zijn;

 

Overwegende dat de stad jaarlijks een speelpleinwerking organiseert tijdens de paas- en zomervakantie voor kinderen van 6 tot 14 jaar;

 

Overwegende dat de deelnameprijs per kind vastgesteld werd op € 3 voor een volledige dag en € 1,50 voor een halve dag;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de deelnameprijs vast te stellen op € 4 per kind voor een volledige dag en € 2 per kind voor een halve dag;

 

Overwegende dat in deze prijs inbegrepen is: 1 drankje, 1 vieruurtje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het spelmateriaal;

 

Overwegende dat daguitstappen georganiseerd worden tegen kostprijs;

 

Overwegende dat de kostprijs bestaat uit de transportkosten van en naar attractie- en recreatieparken en de inkomgelden;

 

Overwegende dat de jeugddienst naast de speelpleinwerking in de toekomst ook andere vakantieactiviteiten zoals een BMX-kamp, een skate-kamp, e.d. wenst te organiseren waarvoor nooit eerder een deelnameprijs werd vastgesteld;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de deelnameprijs hiervoor vast te stellen op € 7 per kind per dag;

 

Overwegende dat in deze prijs inbegrepen is: 1 drankje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik en verbruik van het materiaal;

 

Overwegende dat de retributie verschuldigd is op het ogenblik van de inschrijving door diegene die het kind laat inschrijven voor deelname aan de speelpleinwerking, de daguitstappen of andere vakantieactiviteiten;

 

BESLUIT, met 24 ja-stemmen en 4 nee-stemmen

 

Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 houdende vaststelling van een deelnameprijs voor de stedelijke speelpleinwerking wordt vanaf 1 maart 2012 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

De benaming luidt:

"Retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst".

 

Artikel 1

Voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking bedraagt de retributie per kind € 4 per dag of € 2 per halve dag. In deze prijs is begrepen: 1 drankje, 1 vieruurtje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het spelmateriaal.

 

 

Artikel 2

Voor deelname aan daguitstappen tijdens de speelpleinwerking bedraagt de retributie de reële kostprijs van de georganiseerde daguitstap. In de kostprijs is begrepen: de transportkosten van en naar attractie- en recreatieparken en de inkomgelden. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op basis van de reële kosten van transport en toegang per uitstap de retributie vast te stellen.

 

Artikel 3

Voor deelname aan andere vakantieactiviteiten georganiseerd door de jeugddienst bedraagt de retributie € 7 per kind per activiteitsdag. In deze prijs is begrepen: 1 drankje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het materiaal.

 

Artikel 4

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de inschrijving door diegene die het kind laat inschrijven voor deelname aan de speelpleinwerking, de daguitstappen of andere vakantieactiviteiten.

 

 

Artikel 5

Een afschrift van deze beslissing zal aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegestuurd worden.