GR20120301 punt 12: kostendelende vereniging autonoom gemeentebedrijf Ninove - stadsbestuur Ninove - Politiezone Ninove - OCMW - Goedkeuring reglement

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 42 en 225 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het raadsbesluit van 19 maart 2008 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove, gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van respectievelijk 23 oktober 2008 en 18 juni 2009;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2009 houdende goedkeuring van de opdracht van diensten zijnde bijstand bij de voorbereiding van de akten van inbreng, toetsing van de statuten en de beheersovereenkomst en inzake fiscale aspecten bij de inbreng van bepaalde activa van de stad in het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2009 houdende gunning van de opdracht aan GD + A Advocaten, Charles Woestelaan 211 te 1090 Jette samen met Q&A bvba, Durmakker 25 te 9940 Evergem;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf op regelmatige tijdstippen de door haar gemaakte kosten ingevolge haar onderhoudsactiviteiten correct moet kunnen aanrekenen;

 

Gelet op de brief van 27 juni 2011 van de Federale Overheidsdienst Financiën aan GD + A Advocaten;

 

Overwegende dat de centrale diensten van de btw-administratie de figuur van de kostendelende vereniging aanvaarden, waarbij het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf prestaties zonder BTW doorrekent, op basis van een afsprakennota, aan zijn leden, zijnde het stadsbestuur, het OCMW en in een latere fase de brandweerzone en de kerkfabrieken;

 

Overwegende dat het aangewezen is het reglement van de kostendelende vereniging goed te keuren;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Goedkeuring wordt verleend aan het reglement kostendelende vereniging waarbij partijen overeenkomen de samenwerking te regelen en er de voorwaarden en modaliteiten van bepalen.