GR20120301: korte agenda

I. GEMEENTEZAKEN

Sport
1.       Stedelijk sportcentrum - Kandidaatstelling Belgisch kampioenschap elite dames en heren 2017 in samenwerking met wielerclub Denderclub - Goedkeuring - Verhoging insteek - Definitief bod.

II. POLITIEZAKEN

Politie
2.       Politiezone Ninove - Operationeel personeel - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties.
3.       Politiezone Ninove - Kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2011.

III. GEMEENTEZAKEN

Secretariaat
4.       Autonoom gemeentebedrijf Ninove (zwembad de kleine dender) - Aanstellen van een commissaris, lid van het instituut voor bedrijfsrevisoren - Onderhandelingsprocedure - Goedkeuring.

Ruimtelijke ordening
5.       Uitbrengen advies over het voorlopig vastgesteld ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen'.

Patrimonium
6.       Ontwikkeling uitbreiding ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem - Uitvoering van een archeologisch vooronderzoek door Solva - Goedkeuring.
7.       Bruikleen stadsgronden - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpovereenkomsten.
8.       Verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie - Termijnsverlenging.
9.       Aankoop keramiekoven voor de academie beeldende kunst - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

Leefmilieu
10.     Afsluiten milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad - Goedkeuring

Jeugd
11.     Exploitatie Jeugdcentrum - Aanpassing binnenhuisreglement jeugdcentrum De Kuip.

Financiële dienst
12.     Kostendelende vereniging autonoom gemeentebedrijf Ninove - stadsbestuur Ninove - Politiezone Ninove - OCMW - Goedkeuring reglement.

Belastingen
13.     Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken (terrassen) en koopwaren - Aanpassing.
14.     Contante belasting op het openhouden van drankslijterijen na sluitingsuur - Opheffing.
15.     Retributie jeugdcentrum de kuip - Aanpassing.
16.     Speelpleinwerking Ninove - Vastleggen van de deelnameprijs voor de deelnemers - Aanpassing.

Sociale zaken
17.     Rondleidingen demonstratiewoning gezond thuis Graanmarkt 39 - aanstellen vrijwillige gidsen – VASTSTELLEN FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING.

Openbare werken
18.     Wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (rioP) voor de aanneming van diensten.
19.     Bijplaatsen lichtpunten en aanpassingen aan leidingen ingevolge bouwen of verbouwen en ingevolge wegenwerken - 2012 - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.
20.     Aankoop van schuilhuisjes voor autobusgebruikers 2012 - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

Verkeer
21.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Nederhasselt - Reaalstraat - Plaatsen stopbord en stopstreep - Stadswegen.
22.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aspelare - Geraardsbergsesteenweg (N460) - Aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers.
23.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Opheffing gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2011 - Opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Meerbeke - Bevingenstraat - Stadswegen.

Vragen, voorstellen en interpellaties
24.     Voorstel van de raadsleden Wouter Vande Winkel en Fons Schorreel inzake de asbestvervuiling in de speeltuin van het stadspark.
25.     Vraag van raadslid Fons Schorreel over hoe het nu verder moet met het AGB DN.
26.     Interpellatie van raadslid Katie Coppens over de energieproblematiek in de stadsgebouwen.