GR20120126 punt 9: Verlenen van een éénmalige investeringssubsidie aan de verenigde handelaars Ninove - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bij de plaatsing van de kerstverlichting in de binnenstad is gebleken dat de bekabeling in slechte staat verkeerde en diende te worden vernieuwd;

 

Overwegende dat de Verenigde Handelaars Ninove instond voor de betaling van de kosten voor deze vernieuwing, geraamd op 24.910 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat het wenselijk is om deze kosten aan de VHN terug te betalen via een éénmalige investeringssubsidie;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 523/512-51;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Aan de Verenigde Handelaars Ninove wordt een éénmalige investeringssubsidie toegekend van 24.910 EUR voor de kosten voor de vernieuwing van de bekabeling van de kerstverlichting.