GR20120126 punt 5: BPA Burchtdam - Uitbreiding opdracht

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in bijzonder art 17§2,1°,f);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma's, waarbij uitvoering gegeven werd aan het plan-MER-decreet van 27 april 2007;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 en haar omzendbrieven;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2003 tot herziening van het BPA Burchtdam;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2004 waarbij studiebureau Van Acker & Partners als ontwerper van de herziening van BPA Burchtdam werd aangesteld: de opmaak van de herziening werd toegekend voor een totaal bedrag 7.894,00 euro, BTW exclusief, hetzij 9.551,74 euro, BTW inclusief;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 waarbij het GRS Ninove definitief goedgekeurd werd en zo het RUP/BPA kan verdergezet worden;

 

Overwegende dat volgende taak niet voorzien is in de oorspronkelijk toegekende opdracht ten gevolge van recente wetgeving: voor de opmaak van de plan-mer screening, opgelegd in art. 49 van het plan-mer decreet

 

Gelet op de prijsoffertes van 22 december 2011 met referentie 2000_41_01 van het bureau Van Acker & Partners voor de uitbreiding van de opdracht, geraamd op 3.435,00 euro, exclusief 21% BTW; hetzij 4.156,35 euro, inclusief 21% BTW voor de opmaak van de plan-Mer screening, opgelegd in art. 49 van het plan-Mer-decreet;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 930/733-60;

 

Overwegende dat het wenselijk is de opdracht van de ontwerper met deze taken uit te breiden;

 

Overwegende dat deze plan-Mer screening aan de oorspronkelijke dienstverlener, zijnde bureau Van Acker & Partners, best kunnen toevertrouwd worden omwille van hun kennis en uitgevoerd voorbereidend werk;

 

Gelet op artikel 17§2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten dat aanvullende diensten, die in de eerste overeenkomst niet voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden, kunnen gegund worden bij onderhandelingsprocedure aan het studiebureau die de dienst uitvoert;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De opdracht van het bureau Van Acker & Partners voor de herziening van BPA Burchtdam wordt uitgebreid voor een bedrag van 3.435,00 euro, exclusief 21% BTW of 4.156,35 euro, inclusief 21% BTW, zodat het totaal bedrag van de opdracht 11.329,00 euro, exclusief 21% BTW of 13.708,09 euro, inclusief 21% BTW bedraagt.

De opdrachtuitbreiding omvat de opmaak van de plan-Mer screening, opgelegd in art. 49 van het plan-Mer-decreet