GR20120126 punt 4: OCMW - Kennisneming van de notulen van de vergadering van het overlegcomité stad/OCMW dd. 6 december 2011

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 282;

 

Overwegende dat de in artikel 282 vermelde artikelen niet in werking treden ten aanzien van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van gemeenten die overeenkomstig artikel 312 van het gemeentedecreet hebben beslist om bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2007 niet te voorzien in de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat bijgevolg het overlegcomité stad/OCMW tot 31 december 2012 blijft bestaan;

 

Gelet op de brief van 7 december 2011 van het OCMW Ninove, ingekomen op 9 december 2011, waarbij de notulen van heet overlegcomité van 6 december 2011 worden toegestuurd;

 

Overwegende dat de gemeenteraad moet kennisnemen van de notulen van de vergadering van het overlegcomité van 6 december 2011; 

 

BESLUIT:

 

1. Er wordt kennisgenomen van de notulen van de vergadering van het overlegcomité stad/OCMW van 6 december 2011.

 

2. Deze kennisgeving zal meegedeeld worden aan het OCMW Ninove.