GR20120126 punt 22.2: Voorstel van raadslid Greet De Troyer om de uitgaven rond receptiekosten te beperken en deze met 10 % te verminderen bij de eerstvolgende begrotingswijziging en de bespaarde gelden voor een initiatief rond armoedebestrijding en/of ge

Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld :

 

"In het kader van een algemeen bezuinigings- en saneringsbeleid hebben de verschillende regeringen beslist om naar de bevolking toe een signaal te geven om de lonen van de uitvoerende mandatarissen procentueel te verminderen en een poging om een bescheiden bijdrage te leveren aan de sanering van de overheidsfinanciën.

 

Evenwel meen ik dan ook dat het belangrijk is dat politici die vandaag en morgen belangrijke inspanningen vragen aan de bevolking, een voorbeeldfunctie hebben.

 

Deze voorbeeldfunctie moeten zij inderdaad ook in daden omzetten.

 

Er bestaat vandaag echter geen decretale of wettelijke basis om dergelijk voorstel aan de raad en het college voor te leggen.

 

Het is vandaag niet mijn bedoeling een dergelijk voorstel in te dienen.

 

Anderzijds heb ik opgemerkt dat de uitgaven van de stad, die in een ruim kader betrekking hebben op de zogenaamde "receptiekosten" de laatste jaren een snelle stijging kennen.

 

Ik laat het dan ook in het midden of dit te maken zou kunnen hebben met een mogelijke profileringsdrang van een aantal mandatarissen, resulterend in een verhoogd aantal ontvangsten op het stadhuis en andere stadsgebouwen.

 

In het kader van een goed financieel beleid, de voorbeeldfunctie indachtig, en vooral vanuit sociale overwegingen, zou het passen deze uitgaven tot een strikt minimum te herleiden en de uitgespaarde gelden het best te besteden aan initiatieven rond armoedebestrijding.

 

Ik meen dan ook dat een vermindering van de receptiekosten met 10 % als billijk kan worden genoemd in deze maatschappij, daar waar van de bevolking zwaardere inspanningen worden verwacht.

 

Ik richt dan ook mijn voorstel dat ik graag ter stemming zou voorleggen om in 2012 de uitgaven rond receptiekosten te beperken tot 90 % van de reële uitgaven van het dienstenjaar 2011, en dit in de eerstvolgende begrotingswijziging aan te passen en de bespaarde gelden voor een initiatief rond armoedebestrijding en/of gelijke kansen aan te wenden.

 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat de bevolking deze inspanningen van het college van burgemeester en schepenen zullen waarderen.

 

In naam van deze die het vandaag nog financieel hebben in de samenleving, als in naam van diegene die gevolgen van de crisis daadwerkelijk aan den lijve ondervinden, dank ik U dan ook om dit voorstel positief te stemmen."