GR20120126 punt 22: Nieuwbouwproject stedelijke school Appelterre-Dorp 48 - Deelname aan DBFM-programma - Voorcontract - Addendum nr. 2

DE RAAD

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 waarbij de deelname aan het DBFM-progrmma "Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur", zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur werd bevestigd, waarbij beslist werd om een hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma en waarbij beslist werd om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een Voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij het Addendum nr. 1 van het Voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op de aangetekende brief van 14 december 2011 van Scholen van Morgen waarbij het addendum nr. 2 van het voorcontract wordt bezorgd;

 

Overwegende dat het addendum nr. 2 wijzigingen aanbrengt aan het arbitragereglement dat een bijlage is van het voorcontract en van de bundelingsovereenkomst, ter optimalisatie van de samenwerking tussen de "uitvoerende partijen" die instaan voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het bouwproject; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het bijgevoegde addendum nr. 2 van het voorcontract met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48 wordt goedgekeurd.