GR20120126 punt 19: Aanschaf aanvullend meubilair voor de bibliotheek - Goedkeuring principe - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

 

 

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° f;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de bibliotheek te voorzien van gespecialiseerd meubilair;

 

Overwegende dat al het huidige meubilair van het type arcus en de stripbakken van het type radix is en destijds werd geleverd door de firma Schultz (1994), met naleveringen in 2000 en 2005;

 

Overwegende dat het DVD- en CD-meubimair – na 18 jaar - aan vervanging toe is, en er ook nieuwe stripbakken moeten aangekocht worden;

 

Gelet op de beslising van de gemeenteraad van 17 februari 2011 waarbij de aankoop van meubilair voor de bibliotheek werd goedgekeurd en op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2011 waarbij de aankoop van meubilair voor de bibliotheek werd gegund aan de firma Schulz;

 

Overwegende dat in 2011 in eerste fase een deel van dit meubilair werd aangekocht;

 

Overwegende dat, in een tweede fase, nog volgend aanvullend meubilair nodig is :

16 dubbelzijdig rekken voor cd's en dvd's

14 naamborden cdd "ruiter

3 dubbelzijdige hoge stripbakken

2 dubbelzijdig e lage stripbakken

2 dubbelzijdige hoge cd-rekken

1 aanvullend balie element

1 CPU-beugel

2 hoge prentenboekenbakken

2 lage prentenboekenbakken

4 zitblokken

2 boekenkarren

 

Overwegende dat de voorgestelde rekken voldoen aan de vereiste capaciteit en om technische en estetische redenen gekozen werden omwille van hun compatibiliteit met de reeds eerder aangekochte rekken;

 

Overwegende dat de filosofie achter het eertijds goedgekeurde inplantingsplan gerespecteerd wordt en het esthetisch karakter van het bestaande meubilair behouden blijft;

 

Overwegende dat om deze redenen voor de levering en plaatsing van het meubilair noodzakelijk is om de opdracht onderhands te gunnen aan de firma Schultz;

 

Overwegende dat dit mogelijk is in uitvoering van artikel 17, § 2, 1° f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten om de technische of artistieke specificiteit van het meubilair te behouden;

 

Overwegende dat de kosten voor deze opdracht worden geraamd op € 36000 excl. btw of €  43560 incl. 21% btw;

 

Gelet op de meetstaat;

 

Overwegende dat voor deze uitgave 44.281 euro werd voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2012, onder artikel 767/741-98;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van aanvullend meubilair voor de bibliotheek, geraamd op 43560 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal onderhands worden gegund.