GR20120126 punt 18: Vernieuwing bib-publiekspc's - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de huidige publiekscatalogus- en publieksinternet -pc's (12 in totaal ) in de bibliotheek  – pc's die, bij vervanging van de administratieve pc's (2009) werden omgetuned naar publiekspc's, -  de leeftijd van 8 jaar overschrijden;

 

Overwegende dat deze pc's dan ook niet meer beantwoorden aan de steeds groter wordende algemene eisen, nodig om vlot internet te kunnen gebruiken, en bovendien zeker onvoldoende performant zijn om de nieuwe versie (oktober 2011) van de bib-catalogus (nl. het provinciale bibliotheekportaal) te kunnen raadplegen;

 

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is deze 12 pc's, incl. schermen,  te vervangen;

 

Overwegende dat het raadzaam is om ook nog 2 reserve computers aan te kopen, zodat snel kan ingegrepen worden indien achteraf onderhoud en/of vervanging nodig zijn;

 

Overwegende dat dit pc-vervangingsvoorstel werd besproken en gunstig geadviseerd door de stads-IT-dienst;

 

Overwegende dat ter dekking van deze aankoop, geraamd op 11200 euro btw incl. voldoende kredieten voorzien worden in de begroting, dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 767/742-53;

 

Gelet op het door de gemeenteraad in zitting dd. 26.1.2012 goedgekeurde voorstel om in te stappen in het "raamcontract IT-materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen" ;

 

Overwegende dat deze 14 nieuwe pc's(inclusief schermen) via dit "IT-raamcontract - perceel 2 (pc's) " kunnen aangeschaft worden, waardoor de stad vrijgesteld is van de verplichting om hiervoor een gunningsprocedure te moeten organiseren; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. De aankoop van 14 pc's (incl. schermen en inclusief 2 reserve toestellen) voor de bibliotheek, ter vervanging van de verouderde publiekscatalogus- en internetpc's, wordt goedgekeurd. De éénmalige kostprijs wordt geraamd op 11200 euro, btw inclusief. 
  2. Voor deze aankoop zal gebruik worden gemaakt van het "raamcontract IT-materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen" (perceel 2)".