GR20120126 punt 17: Instap in het raamcontract IT-materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen - Principebeslissing

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken;

 

Gelet op artikel 43, 11° van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (aankoop- of opdrachtencentrale);

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. ICT/2010/0014 voor de opdracht 'Raamcontract IT' met 'algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen en waarbij goedkeuring wordt verleend op te treden als opdrachtencentrale;

 

Gelet op het voornoemde goedgekeurde bestek met nr. ICT/2010/0014, inzonderheid waar dit stelt:

- (p.4 – toepasselijke reglementering, sub 2 ): 'Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2, 4° en 15';

- (p.5 – beschrijving van de opdracht, in fine): 'De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het provinciale bestuur, of elke site verbonden aan één van de gemeenten uit de lijst in bijlage C van dit bestek';

- (p.6 – I.2 Identiteit van de opdrachtgever) De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006, ten aanzien van alle entiteiten vermeld in luik IV.

- (p.37 – Bijlage C: Lijst met potentieel bestellende overheden): De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006, ten aanzien van alle onderstaande entiteiten.

Het betreft de Oost-Vlaamse gemeenten die gebruik kunnen maken van het raamcontract. Hiertoe nemen zij rechtstreeks contact op met de projectcoördinator van de leverancier waarbij zij IT-materiaal kunnen bestellen aan de voorwaarden overeengekomen in dit raamcontract, en zolang het raamcontract loopt;

Benadrukt wordt dat de leverancier rechtstreeks met de bestellende overheid spreekt en dat het provinciebestuur dus geen enkele verplichting heeft of krijgt als gevolg van die gesprekken en de daaruit voortvloeiende bestelling(en), tenzij de bestellende overheid het provinciebestuur is natuurlijk. Ook wordt er benadrukt dat het raamcontract geen exclusiviteit belooft en dat geen minimum afnames worden gegarandeerd;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 12 mei 2011 waarbij de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT' wordt toegewezen aan IT1 (percelen 1 en 4) en BMx Computers nv (percelen 2 en 3);

 

Overwegende dat de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT-materiaal' van de provincie Oost-Vlaanderen een opdrachtencentrale is in de zin van artikel 15 van de wet van 15 juni 2006;

 

Overwegende dat de stad ervan gebruik kan maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren;

 

Overwegende dat volgens de dienst informatica het aangewezen is om van het raamcontract gebruik te maken voor de volgende percelen:

- Perceel 2 (PC's, uitvoer-, invoer- en netwerkapparatuur);

- Perceel 3 (Notebooks);

- Perceel 4 (Media);

 

Overwegende dat volgens de dienst informatica het niet aangewezen is om van perceel 1 (servers) gebruik te maken gezien dit enkel hardware en software omvat maar geen technische ondersteuning (rechtzetting leverancier);

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de stad van de opdrachtencentrale gebruik maakt, omdat :

- de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van de stad;

- zelf geen gunningprocedure moeten voeren een besparing aan tijd en geld betekent;

 

Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt, de stad kan wanneer zij het aangewezen acht, nog steeds gebruik maken van een afzonderlijke gunningprocedure;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het instappen in het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen voor de aankoop van IT-materiaal voor onderstaande percelen wordt principieel goedgekeurd voor :

- Perceel 2 (PC's, uitvoer-, invoer- en netwerkapparatuur);

- Perceel 3 (Notebooks);

- Perceel 4 (Media).