GR20120126 punt 16: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Verkaveling tussen Denderhoutembaan en Langemuren - Toegangsverbod - Stadswegen

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat geparkeerde vrachtwagens voor heel wat overlast zorgen in de nieuwe verkaveling tussen de Denderhoutembaan en de Langemuren te Ninove;

 

Overwegende dat opstartende motoren de nachtrust van de bewoners in de verkaveling ernstig verstoren;

 

Overwegende dat omwille van ruimtelijke beperkingen het nodig is vrachtwagens uit de woonzone te weren met een zonaal toegangsverbod ingesteld voor voertuigen van meer dan 3,5 ton "uitgezonderd laden en lossen"; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1 In de nieuwe verkaveling tussen de Denderhoutembaan en Langemuren wordt een zonaal toegangsverbod ingesteld voor voertuigen van meer dan 3,5 ton "uitgezonderd laden en lossen".

 

Het verbodsbord C21 voor voertuigen van meer dan 3,5 ton  met zonale geldigheid wordt geplaatst op de volgende locaties :

-          bij het inrijden van de Witherenstraat komende van de Denderhoutembaan

-      bij het inrijden van de Kloostermolenstraat komende van de Denderhoutembaan.

 

Het verbodsbord C46 voor voertuigen van meer dan 3,5 ton met zonale geldigheid wordt geplaatst op de volgende locaties :

- op het einde van de Kloostermolenstraat rijrichting Denderhoutembaan

- op het einde van de Witherenstraat rijrichting Denderhoutembaan.

 

Signalisatie: elke toegang tot de zone met verbodsbord C21 met zonale geldigheid en elke uitgang van de zone met verbodsbord C46 met zonale geldigheid.

 

Art.2 Deze beslissing zal voor kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.