GR20120126 punt 15: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Parklaan 28 - Aanleg oversteekplaats voetgangers

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat door de herinrichting van het Dokter Frans Hemerijckxplein te Ninove de nieuwe toegangsweg naar de parking gelegen is langs de Parklaan te Ninove;

 

Overwegende dat de bestaande voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de toegangsweg hierdoor diende te verdwijnen;

 

Overwegende dat het wenselijk is om in de Parklaan te Ninove een nieuwe voetgangersoversteekplaats aan te leggen zo dicht mogelijk bij de nieuwe toegangsweg tot het Dokter Frans Hemerijckxplein;

 

Overwegende dat de mogelijkheid zich voordoet deze aan te leggen ter hoogte van de Parklaan 28 te Ninove;

 

Overwegende dat de nieuwe voetgangersoversteekplaats dient voorzien te worden van trottoirbanden voor personen met een handicap;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1. In de Parklaan te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 28 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Art. 2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.