GR20120126 punt 13: Ninove - Uitbreiding waterleidingsnet in de Dam - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat tussen de Lavendelstraat en de Dam geen waterleiding aanwezig is;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voorstelt om het waterleidingsnet te hoogte van de Dam uit te breiden waardoor een betere watercirculatie in de leiding wordt verkregen;

 

Overwegende dat deze uitbreiding de mogelijkheid biedt de gebouwen met huisnummers 5 en 7 een aansluiting te bezorgen op het waterleidingsnet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een ontwerp heeft opgemaakt voor het verbinden van hun eindpunten op hun bestaand net gelegen tussen  de Lavendelstraat en de Dam;

 

Gelet op de brief van 28 juni 2011 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent waarbij een voorstel werd ingediend tot de uitbreiding van het waterleidingsnet  voor de aansluiting van de huisnummers 5 en 7 in de Dam te Ninove;

 

Overwegende dat deze uitbreidingswerken geraamd 19.971,30 euro, voor 100% ten laste vallen van de stad;

 

Overwegende dat de kosten voor deze uitbreidingswerken zullen gefinancierd worden door de autonome investeringskredieten;

 

Overwegende dat de Vrijwillige Brandweer Ninove op 29 november 2011 gunstig advies heeft verleend;

 

Overwegende dat de provisie momenteel 122.061,59 euro bedraagt; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de aansluiting van de huisnummers 5 en 7 in de Dam te  Ninove wordt goedgekeurd.

 

2. De uitbreidingswerken aan het waterleidingsnet, geraamd 19.971,30 euro, worden gefinancierd door de autonome investeringskredieten.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te Gent.