GR20120126 punt 11: Gecombineerd dossier voor de optimalisatie van de Leopoldstraat te Okegem (project 21.062 van Aquafin) - Aanleg fietsrelatieverbindingen via voetwegen nrs. 8, 10bis en 20 in Okegem - Engagement vanwege het stadsbestuur conform artikel

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2010 waarbij het gewijzigd ontwerp van het gecombineerd dossier voor de optimalisatie van de Leopoldstraat te Okegem en voor de aanleg van fietsrelatieverbindingen op de tracés van de voetwegen nrs. 8, 10 bis en 20 te Okegem waarvoor het stadsaandeel in de totale kostprijs geraamd werd op 208.200,38 euro, btw inclusief, werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht via openbare aanbesteding en de voorwaarden in het lastenboek;

 

Overwegende dat het ontwerpdossier voor de aanleg van de fietspaden op de tracés van de diverse voetwegen werd opgestuurd naar de provincie Oost-Vlaanderen voor het aanvragen van het maximum aan subsidies;

 

Gelet op de brief van 22 november 2010 van de provincie Oost-Vlaanderen waaruit blijkt dat de toelage op basis van de raming van de werken voorlopig werd vastgesteld op 30.422,13 euro;

 

Gelet op voornoemde brief waarbij aan het stadsbestuur wordt gevraagd om conform artikel 7 van het provinciaal reglement op de aanleg van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk het volgende engagement aan te gaan: 

 1. alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;
 2. bij elke publiciteit die zij over de werken maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie;
 3. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan de werfvergaderingen;
 4. de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van voormeld reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie;
 5. ingeval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug te betalen;
 6. een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

Overwegende dat voor het verkrijgen van de aangevraagde subsidie het noodzakelijk is  in te gaan op de vraag van de provincie;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het stadsbestuur gaat conform artikel 7 van het provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk het volgende engagement aan: 

 1. alle maatregelen zullen worden getroffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;
 2. bij elke publiciteit die de stad over de werken maakt, zal zowel op de werf als in de media, melding worden gemaakt van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie;
 3. aan elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie zal toestemming worden gegeven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, de werf  te bezoeken en deel te nemen aan de werfvergaderingen;
 4. de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van voormeld reglement zal niet worden gewijzigd zonder de toelating van de deputatie;
 5. ingeval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie zal het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terugbetaald worden;
 6. er zal een signalisatieplan worden opgesteld ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.