GR20120126 punt 10: Wijziging reglement houdende toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie

DE RAAD 

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het reglement houdende toekenning van een mantelzorgpremie, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2011;

 

Overwegende dat volgens artikel 3, punt 2, van dit reglement de inkomensgrens kan verhoogd worden  met 10% per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap,  met een invaliditeitspercentage van minstens 66% of 9 punten, die van het gezin van de aanvrager(-vraagster) deel uitmaakt;

 

Overwegende dat hierdoor alle aanvragen voor de mantelzorgpremie in aanmerking komen voor een verhoging van 10% van de inkomensgrens, aangezien de mantelzorgpremie alleen kan aangevraagd worden voor de verzorging van een persoon met minstens 12 punten;

 

Overwegende dat het aangewezen is om dit artikel aan te passen zodat de verhoging van 10% van de inkomensgrens niet van toepassing is voor de persoon met een handicap waarvoor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd, maar wel voor andere personen met een handicap in het gezin;

 

Gelet op het feit dat dit gewijzigde reglement van toepassing is vanaf 1 december 2011; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het reglement houdende toekenning van een mantelzorgpremie goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 oktober 2011 wordt ingetrokken.

 

2. Het onderstaande reglement houdende toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie wordt goedgekeurd en is toepasbaar vanaf 1 december 2011. 

 

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie 

 

Artikel 1

De stad Ninove kan onder de hierna gestelde voorwaarden een mantelzorgpremie toekennen aan personen die bij hen thuis inwonend een zorgbehoevende persoon verzorgen (mantelzorger).

 

Artikel 2

Om op de gemeentelijke mantelzorgpremie aanspraak te kunnen maken moet de zorgbehoevende persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:

Minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag;

Bloed- of aanverwant zijn in de eerste of tweede graad, gehuwd of wettelijk samenwonend zijn met de persoon die hem/haar verzorgt;

Medisch zorgbehoevend zijn. De zorgbehoevende persoon bewijst zijn zorgbehoevendheid van minimum 12 punten door een algemeen attest voor te leggen afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel;

Mindervermogend zijn: de zorgbehoevende persoon mag over geen netto-belastbaar inkomen beschikken dat 1,1 x het grensbedrag voor verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (sinds 1 september 2011: € 15.782,42) te boven gaat. Wanneer het gaat om een zorgbehoevend koppel dat gehuwd of wettelijk samenwonend is, wordt het bedrag verhoogd volgens de voorwaarden voor verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (sinds 1 september 2011: € 2.921,74). Deze bedragen worden jaarlijks op 1 december verhoogd volgens de inkomensvoorwaarden voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering;

Met de vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van de inkomensgrens;

De zorgbehoevende moet minstens 1 maand voor de aanvraag van de toelage gedomicilieerd zijn bij de zorgverstrekker(s) en er effectief verblijven;

De zorgbehoevende dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in de stad Ninove.

 

Artikel 3

De personen of de gezinnen bij wie de zorgbehoevende inwoont (mantelzorger(s)), dienen te voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze mantelzorgpremie:

Minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag;

Een gezamenlijk netto-belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 2,6 x het jaarbedrag van het leefloon categorie 2 (sinds 1 september 2011: € 9.242,20). Deze bedragen worden verhoogd met 10% per persoon ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap, met een invaliditeitspercentage van minstens 66% of 9 punten, die van het gezin van de aanvrager(-vraagster) deel uitmaakt, met uitzondering van de perso(o)n(en) met een handicap waarvoor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd.

Indien binnen een huwelijk of in een situatie van samenwonende partners de ene partner voor de andere zorgt, dan worden de inkomensgrenzen in artikel 3, punt 2) gehanteerd.

In de stad Ninove gedomicilieerd zijn en er ook effectief verblijven;

De inkomsten van de zorgbehoevende perso(o)n(en), zoals bepaald in artikel 2, worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de inkomstengrens van de mantelzorger(s).

 

Artikel 4

De aanvraag tot toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie gebeurt op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier, te bekomen op de dienst sociale zaken en wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het aanvraagdossier bestaat uit de volgende stukken:

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met een verklaring van de zorgverstrekker op eer dat de zorgbehoevende(n) gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, steeds en ononderbroken in het gezin van de aanvrager(-vraagster) heeft (hebben) verbleven;

Een algemeen attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel waarin het aantal punten zorgbehoevendheid vermeld staat;

Een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de domiciliëring en inwoning blijkt, met de samenstelling van het gezin van de aanvrager;

Indien van toepassing: een attest van wettelijk samenwonen;

Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager en de zorgbehoevende(n), afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, Belastingen en Invordering, betreffende het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat (vb. aanvraag gedaan voor de premie op grond van verzorging in 2011 = aanslagjaar 2010 op basis van de inkomsten van 2009). Enkel indien er geen aanslagbiljet beschikbaar is, kan een ander bewijsstuk waaruit het inkomen zowel van de bejaarde(n) als van de zorgverstrekker(s) blijkt, ingediend worden.

 

Artikel 5

Indien de zorgbehoevende ononderbroken gedurende minstens 30 dagen niet werkelijk bij de zorgverstrekker verblijft wegens hospitalisatie of andere reden, zal de toelage verminderd worden met het maandbedrag.

De aanvrager is ertoe gehouden om onmiddellijk het college van burgemeester en schepenen hiervan in te lichten evenals van alle wijzigingen in de toestand, die een invloed hebben op de toekenning van de gemeentelijke toelage.

 

Artikel 6

De aanvrager (-vraagster) van de gemeentelijke mantelzorgpremie gaat bovendien de verbintenis aan:

de controle van het stadsbestuur naar het inkomen en het ononderbroken verblijf in het gezin te aanvaarden;

voor 31 oktober van het betreffende jaar alle door het college van burgemeester en schepenen gevraagde inlichtingen in te sturen;

de eventuele controle van het stadsbestuur, door één van haar aangestelde ambtenaren ter plaatse te aanvaarden.

 

Artikel 7

De toelage, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van de uitbetaling, kan worden teruggevorderd indien de toekenning ervan is gebeurd op basis van onjuiste gegevens of verklaringen.

 

Artikel 8

De eerste toelage wordt, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, toegekend vanaf de maand volgend op de maand van de aanvraag door de zorgverstrekker.

 

Artikel 9

De toelage bedraagt maximum € 100 per maand indien één zorgbehoevende verzorgd wordt en € 150 per maand indien het om een gezin met twee of meer zorgbehoevenden gaat.

De uitbetaling van de toelage gebeurt jaarlijks in de maand december.

Er kan slechts 1 toelage per gezin of domicilieadres worden toegekend.

 

Artikel 10

Ingeval van overlijden van de zorgbehoevende(n) wordt de toelage tot en met de maand van het overlijden toegekend.

 

Artikel 11

De gemeentelijke mantelzorgpremie zal slechts verleend worden binnen de perken van het goedgekeurde gemeentebudget.

Voor het geval dat het vastgesteld krediet binnen het goedgekeurde budget niet toereikend is om alle aangevraagde toelagen uit te betalen, zullen de beschikbare middelen evenredig verdeeld worden over alle in aanmerking komende aanvragen.

 

Artikel 12

De aanvraag voor tegemoetkoming van de toelage moet jaarlijks worden vernieuwd.

De heraanvraag voor het lopende jaar zal uiterlijk op 31 oktober moeten worden ingediend en zal vergezeld zijn van de stukken zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

 

Artikel 14

Dit reglement treedt in voege op 01 december 2011 en vervangt alle eerder ter zake genomen beslissingen.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan dhr. stadsontvanger.

 

4. Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan dhr. Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.