GR20111229 punt 4: Stadsbudget 2012 - Gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ingediende voorstellen van de verschillende diensten van de stad;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2012, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van het budget 2012 werd besproken in de verenigde gemeenteraadscommissies;

 

Gelet op de memorie van toelichting; 

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen, 11 nee-stemmen en 1 onthouding

 

1. Het budget 2012 - gewone en buitengewone dienst - wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld :

 

                Gewone Dienst:

                Geraamd resultaat 2011:                      1.767.529,00

                Ontvangsten:                                     37.881.294,00

                Uitgaven:                                           37.479.243,00

                Saldo eigen dienstjaar:                            402.051,00

                Saldo vorige jaren:                                 - 28.976,00

                Saldo overboekingen:                         - 1.870.160,00

                Resultaat budget 2012:                       - 1.497.085,00

                Algemeen resultaat 2012:                        270.444,00

 

                Buitengewone Dienst:

                Geraamd resultaat 2011:                         413.105,00

                Ontvangsten:                                      11.927.561,00

                Uitgaven:                                            14.797.539,00

                Saldo eigen dienstjaar:                        - 2.869.978,00

                Saldo vorige jaren:                                - 317.182,00

                Saldo overboekingen:                            3.037.160,00

                Resultaat budget 2012:                           -150.000,00

                Algemeen resultaat 2012:                         263.105,00

 

2. Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.